คนมีวิวัฒนาการมาจากลิงจริงหรือ?

          คนไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิง แต่คนกับลิงมีบรรพบุรุษร่วมกัน วิวัฒนาการไม่ ได้มีลักษณะเป็นขั้นบันได แต่มีลักษณะการแตกแขนงออกไปตามแนวทางต่างๆ จากบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ดังนั้นรูปวิวัฒนาการของมนุษย์ที่เห็นข้างต้น จึงเป็นการนำเสนอที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ว่าคนมาจากลิง