ชื่อ-นามสกุล          ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์

                             

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6 กทม. 10400
โทรศัพท์ (02) 2015104-5 โทรสาร (02) 3547345
e-mail : scbpn@mahidol.ac.th, directil@mahidol.ac.th


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีชีวเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

ปริญญาเอกชีวฟิสิกส์ระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

Certificate, Risk Assessment and Prevention in Local Community,
Development and Planning, Gothenberg, Sweden


ประวัติการทำงานที่สำคัญ

หัวหน้าภาควิชาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (2539 – 2541)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (2530 – 2534)

ผู้อำนวยการโครงการสำนักงานส่งเสริมพิษวิทยา ม.มหิดล (2534 – 2536)

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 -)

ที่ปรึกษาโครงการควบคุมคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2544-)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (2535) และกรรมการ
บริหารวัตถุอันตรายตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย (2535 – ปัจจุบัน)

ที่ปรึกษาฝ่ายสินค้าเคมี การท่าเรือแห่งประเทศไทย (2535 – ปัจจุบัน)

นายกสมาคมเคมี (2534 – 2535), ที่ปรึกษาสมาคมเคมี (2536 – ปัจจุบัน)

อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ (2539 – 2545) , ประธานสาขาชีวเคมีสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
(2527 – 2528)

ประธานจัดงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 13 (2529 – 2530)

ประธานดำเนินงานจัดงานเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติ (จัดที่ประเทศไทย พ.ศ.2542)

ผู้ประสานงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ (2540 – 2542)

กองบรรณาธิการ Biochemistry and Molecular Biology Education (2543 – ปัจจุบัน)
และ ScienceAsia (JSST) (2518 – 2547)


ความชำนาญพิเศษ

การวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

การเก็บรักษาและการขนส่งวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย และมาตรการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

งานวิจัยด้านชุดตรวจสอบไอโอดีน (ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จาก สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ)

 

ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 60 เรื่อง ระดับทั่วไป 30 เรื่อง สิทธิบัตร 1 เรื่อง

พัฒนา web-based course สำหรับเสริมการเรียนการสอนในชั้นอุดมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ประมาณ 20 เรื่อง

จัดทำคู่มือฝึกอบรมผู้ขับรถขนส่งวัตถุอันตรายและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
พื้นฐาน หลักสูตรระดับสูง และหลักสูตรพิเศษ ให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2546)

บรรณาธิการและร่วมเขียนหนังสือ “มหันตภัยจากวัตถุเคมี : ความเสี่ยงและอันตราย” จัดพิมพ์
โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.2544)

บรรณาธิการและร่วมเขียนหนังสือ “ความรู้เรื่องไฟ” จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2548)

ร่วมเขียนตำรา “ชีวเคมี” ทั้ง 2 edition (มนตรี จุฬาวัฒนทล บรรณาธิการ) (2542)

ภิญโญ พานิชพันธ์ บทที่ 2 (หลักการทางเคมีและฟิสิกส์และวิธีศึกษาชีวโมเลกุล)
และบทที่ 5 (กรดนิวคลิอิค) ในตำรา “ชีวเคมี” ฉบับปี 2542 และฉบับปี 2530 – บรรณาธิการ
มนตรี จุฬาวัฒนทล และประหยัด โกมารทัต

ภิญโญ พานิชพันธ์ บทที่ 3 (โมเลกุลเล็ก) และบทที่ 5 (ความสมมาตร) ในตำรา
“หลักการทางเคมีและฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ” โดย ยงยุทธ ยุทธวงศ์ พิชิต โตสุโขวงศ์
ภิญโญ พานิชพันธ์ พ.ศ.2519 – มหาวิทยาลัยมหิดล

ภิญโญ พานิชพันธ์ หน่วยที่ 2 “เทอร์โมไดนามิกส์ สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ในเอกสาร
การสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 1 – 5 พ.ศ.2523 – มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภิญโญ พานิชพันธ์ บทที่ 8 (กลไกลของการสังเคราะห์แสง) ในแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ว 533
ชีววิทยา พ.ศ.2520 – ไทยวัฒนาพานิช

Bhinyo Panijpan (2005) Chapter 15 on Buddhism : A Biologist’s Reflection, in “The Transforming Spiritual Landscape : Buddhist – Christian Encounters” ed. R.Y.Nakasone,Dharma Cloud Publishers, Fremont, California, USA.

เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในการทำประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง
“การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2545” จัดพิมพ์โดย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จัดทำโครงการจัดทำระบบลำเลียงขนส่งสินค้าอันตราย” โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2544)


รางวัล

รางวัลนวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดีเด่นจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2548)

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ (2543)

รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2542)

รางวัลมหิดลสาขาการประดิษฐ์ (2541)

รางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล (2526)


สถานที่ติดต่อที่ทำงาน

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6 กทม. 10400
โทรศัพท์ (02) 2015104-5 โทรสาร (02) 3547345


PUBLICATIONS

1.

Doherty, M.D. and Panijpan, B. (1966). Comparative studies of chicken muscle creatine kinases. Aust. J. Sci., 29, 85.

2.

JCortijo, M. Panijpan, B. and Gratzer, W .B. (1973) Guanidine hydrochloride and circular dichroism of random coil polypeptids Int. J. Peptide Protein Res. 5, 179-186.

3.

Panijpan, B. and Gratzer, W.B. (1974) Conformational nature of monomeric glucagon. Eur.
J. Biochem. 45, 547-553.

4.

Panijpan, B. (1977) The Buoyant Density of DNA and the G + C Content. J. Chem. Ed.
54, 172-173.

5.

Svasti, J. and Panijpan, B. (1977) SDS-polyacrylamide gel electrophoresis- A Simple Explanation of Why it Works. J. Chem. Ed. 54, 560-562.

6.

Panijpan, B. (1977) Chirality of the disulfide bond in biomolecules. J. Chem. Ed. 54, 670-672.

7.

Rungruangsak, K., Tosukhowong, P. Panijpan, B. and Vimokesant, S. (1977)
Chemical interactions between thiamine and tannic acid I. Am. J. Clin. Nutr. 30, 1680-1685.

8.

Kositawatanakul, T., Tosukhowong, P., Vimokesant, S. and Panijpan, B. (1977) Chemical interactions between thiamine and tannic acid II. Am. J. Clin. Nutr. 30, 1686-1691.

9.

Panijpan, B. and Yamarat, P. (1977) Succinylated glucagon : Preparation and Hormonal Action.
J. Sci. Soc. Thailand 3, 27-33.

10.

Panijpan, B. (1977) Effects of solvent and temperature on succinylated glucagon conformation.
J. Sci. Soc. Thailand 3, 34-41.

11.

Panijpan, B. and Vilartsakdanon, P. (1977) Different results arising from two types of thiochrome assays of thiamine-tannic acid reaction. J. Sci. Soc. Thailand 3, 131-134.

12.

Panijpan, B. Vilartsakdanon, P. Rungruangsak, K. and Vimokesant, S.L. (1978) Resolution of the initial phase controversy in the thiamine-polyphenol reaction internat. J. Vit. Nutr. Res.
48, 262-267.

13.

Rungruangsak, K. and Panijpan, B. (1978) Absorbance change in the visible region should be reconsidered for assay of starch cleavage by a-amylase. Clin. Chem. 24, 1085.

14.

Poopyruchpong, N., Rungruangsak, K., Nimmanpisut, S., Panijpan, B. and
Ratanabanangkoon, K. (1979) Some physico- chemical properties of 2,4,3'5'-tetrahydroxystilbene. J. Sci. Soc. Thailand 4, 163-167.

15

Rungruangsak, K. and Panijpan, B. (1979) The mechanism of action of salivary amylase.
J. Chem. Educ. 56, 423-424.

16

Panijpan, B. and Detkriangkraikun, P. (1979) High voltage paper electrophoresis as an alternative method for thiamine determination in the presence of substances capable of interfering with thiochrome formation. Am. J. Clin. Nutr. 32, 723-725.

17

Panijpan, B. (1979) The pteridine ring of folic acid-lactam or lactim form. Biochem. Educ. 7, 38.

18

Panijpan, B. (1979) Protonation scheme in acid-induced DNA strand separation Trends in Biochemical Sciences, September N 210-211.

19

Panijpan, B. (1979) The meaning of p in sedimention equations. Biochem. Educ. 7, 90.

20

Panijpan, B. (1979) The singly protonated structure of thiamine. J. Chem. Educ. 56, 805-806.

21

Rantanaubolchai, K. and Panijpan, B. (1979) Cyanogen bromide, a good reagent for assay of thiamine in urine. Clin. Chem. 25, 1670-1671.

22

Yuthavong, Y., Wilairat, P., Panijpan, B., Potiwan, C. and Beale, G.H. (1979)
Alteration on membrane proteins of mouse erythrocytes infected with different
species and strains of malaria parasites. Comp. Biochem. Physiol. 63B, 83-85.

23

Panijpan, B. (1980) A closer look at some biological heterocyclic bases. Biochem. Educ. 8(1),
27-28.

24

Ratanaubolchai, K. and Panijpan, B. (1980) Determination of thiamine modification by polyphenols using K3 Fe(CN)6, HgCl2 and CNBr. Internat. J. Nutr. Res. 50, 3-9.

25

Panijpan, B. (1980) A model building exercise. Biochem. Educ. 8(4), 104-105

26

Ratanaubolchai, K., Pikulkarntalert, S. and Panijpan, B. (1980) A comparison
of three reagents in converting thiamine to thiochrome in the presence of extracts and polyphenols. Experientia 36, 825-826.

27

Jearnpipatkul, A., Govitrapong, P., Yuthavong, Y., Wilairat, P. and Panijpan, B. (1980) Binding of antimalarial drugs to hemozoin from Plasmodium berghei. Experientia 36, 1063-1064.

28

Panijpan, B. (1980) Do chiral molecules necessarily show optical activity? Biochem. Educ.
8(4), 101.

29

Panijpan, B. (1980) Biochemistry in Thailand. The struggle of a "young" science. TIBS, December III-IV.

30

Jearnpipatkul, A., Panijpan, B. (1980) Molecular complexes of quinine antimalarials with iron-porphyrin components of protease-digested methemoglobin. Chem. Biol. Interac. 33, 83-90.

31

Panijpan, B. and Ratanaubolchai, K. (1980) Kinetics of thiamine-polyphenol interactions and mechanism of thiamine disulphide formation. Internat. J. Vit. Nutr. Res. 50, 247-253.

32

Jaroensanti, J. and Panijpan, B. (1981) Kinetics of bisulphite cleavage of the three biological phosphorylated derivatives of thiamine. Internat. J. Vit. Nutr. Res. 51, 34-38.

33

Rungsitiyakon, A., Wilairat, P. and Panijpan, B. (1981) On the pH dependence
of binding of berberine to DNA. J. Pharm. Pharmacol. 33, 125-127.

34

Puangkanok, P., Jaroensanti, J. and Panijpan, B. (1981) A kinetic study of thiamine cleavage by bisulphite using a simple visible spectrophotometer. Biochem. Educ. 9(3), 94-95.

35

Ratanaubolchai, K., Jaroensanti, J. and Panijpan, B. (1981) Cyanogen bromide, a good reagent for assay of thiamine in biological extracts. Clin. Chem. 27, 1777-1778.

36

Panijpan, B. (1981) Recent advances in the chemistry and biochemistry of thiamine. J. Sci. Soc. Thailand 7, 61-70.

37

Jaroensanti, J. and Panijpan, B. (1981) Effects of hypochlorite on thiamine and its derivatives. Experientia 37, 1248-1250.

38

Vimokesant, S., Kunjara, S., Rungruangsak, K., Nakornchai, S. and Panijpan, B. (1981) Beriberi caused by antithiamin factors in food and its prevention. Ann. N.Y.Acad. Sci. 378, 123-136.

39

Panijpan, B. and Chetupon, S.(1981) Reactions between phosphorylated thiamines and tannic acid as followed by difference spectrocopy. Internat. J. Vit. Nutr. Res. 51, 380- 384.

40

Suthipark, U., Krungkrai, J., Krungkrai, A., Jearnpipatkul, Yuthavong,Y. and Panijpan, B. (1982) Superoxide dismutase in mouse red blood cells infected with Plasmodium berghei. J. Parasitol. 68, 337-339.

41

Kajadphai, A., Vimokesant, S. and Panijpan, B. (1982) Precipitation of thiamine and tannic acid by calcium and magnesium cations. Internat. J. Vit. Nutr. Res. 52, 102-103.

42

Sirawaroporn, W., Panijpan, B. and Yuthavong, Y. (1982) Plasmodium berghei : Uptake and distribution of chloroquine in infected mouse erythrocytes. Expt.Parasit. 54, 260-270.

43

Kimura, M., Panijpan, B. and Itokawa, Y. (1982) Separation of thiamine and its phosphate esters by reversed-phase high performance liquid hromatography. J. Chromatog. 245, 141-143.

44

Panijpan, B., Kimura, M. and Itokawa, Y. (1982) Separation of thiamine and its common degradation and oxidation products by high-performance liquid chromatography. J. Chromatog. 245, 144-147.

45

Panijpan, B., Kimura, M. and Itokawa, Y. (1983) Separation and determination of thiamine, pyrithiamine, pyridine, 2-methyl-4-amino-5-ydroxymethylpyrimidine and
4-methyl-5(-hydroxyethyl) thiazole by reversed-phase high performance liquid chromatography.
J. Chromatog. 258, 307-309.

46

Panijpan, B. and Kantakanit, N. (1983) Chloropromazine enhances haemolysis induced by hemin. J. Pharm. Pharmcol. 35: 473-475.

47

Panijpan, B. Rao, Ch.M. and Baslasubramanian, D. (1983) Interaction of antimalarial drugs with hemin. Bioscience Reports 3, 1113-1117.

48

Balasubramanian, D., Rao, Ch.M. and Panijpan, B. (1984) The malarial parasite monitored by photoacoustic spectroscopy. Science 223, 828-830.

49

Panijpan, B. (1984) Biochemical Education : Feasible research regardless of resource. Biochem. Educ. 12(3), 133-134.

50

Yuthavong,Y. Panijpan, B., Ruenwongsa, P. and Sirawaraporn, W. (1985) Biochemical aspects of drug action and resistance in malaria parasites. Southeast Asian. J. Trop. Med. Pub. Hlth.
16, 459-472.

51

Habe, T., Shimada, M., Okamoto, T., Panijpan, B. and Higuchi, T. (1985)
Incorporation of dioxygen into the hydroxylated product during the C-C single
bond cleavage of 1,2 bis(p-methoxyphenyl)-propane-1,3-diol catalysed by hemin. A novel model system for the hemoprotein ligninase. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 19, 1323-1324.

52

Shimada, M., Habe, T., Higuchi, T., Okamoto, T. and Panijpan, B. (1987) Biomimetic approach to lignin degradation II. The mechanism of oxidative C-C bond cleavage reactions of lignin model compunds with natural iron (II) porphyrin chloride as a heme-enzyme model system. Holzforschung 41, 277-285.

53

Panijpan, B., Stuyt, J. C., Ruenwongsa, P., Bhumiratana, A., Attathom, S., Vongpanitlerd, S., Piyanontalee, D. and Sripaipan, C. (1992) "Case studies of RD & E performance in biotechology" by Thailand Development and Research Institute Foundation, 141 pages.

54

Panijpan, B., Stuyt, J.C., Ruenwongsa, P., Bhumiratana, A., Attathom, S., Vongpanitlerd, S., Piyanontalee, D. and Sripaipan, C. (1992) "Future potential of biotechnology in Thailand" by Thailand Development and Research Institute Foundation, 88 pages.

55

Udomvaraphunt, S., Chaksangchaichot, P., Sithisarn, P., Chosungnoen, N., Varavinit, S., Panbangred, W., Panijpan B. and Meevootisom V. (1993) Penicillin acylase : production, isolation, purification and modification. Microb. Util. Renewable Resource 8, 49-53.

56

Angkatavanich, J., Suthutvoravut, U., Panijpan B. and Tontisirin, K. (1993) Effects of multivitamin supplementaion for improvement of thiamin, riboflavin and retinol nutrition in pediatric patients. J. Med. Ass. Thailand 69 suppl 2, 138- 145.

57

Panijpan, B., Siamwalla, A., Sripaipan, C., Ruenwongsa, P., Bhumiratana, A., Senanarong, A., Tantichareon, M., Petchklai, B. Mongkolpanya, K. and Watanasiritham, P. (1994) Research and development in biotechnology for improving socio-economic status of the Thai population. Thailand Development Research Institute Foundation, 256 pages.

58

Ruenwongsa, P. and Panijpan, B. (1995) Science and technology publications of state universities in Thailand. J. Sci. Soc. Thailand 21, 207-214.

59

Ruenwongsa, P. and Panijpan, B. (1996) Citation analysis of ISI-indexed publications from Thailand. J. Sci. Soc. Thailand 22, 61-70.

60

Thai Patent (No. 9559) : The Thailand Research Fund by Ruenwongsa, P. and Panijpan, B. (1997) A field test kit for iodate in salt.

61

Piyanuch Jongsamak, Pintip Ruenwongsa, Bhinyo Panijpan, Rajata Rajatanavin (2004). Thyroid Hormone in Health and Disease. Submitted to Biochem. Mol. Biol Educ.