การแตกตัวของӺطิ์ҧ

       เป็นอิเล็กโทรไลต์ี่อ่อนมาก แตกตัวได้น้อยมาก ดัง การนำไฟฟ้าของจะน้อย จนไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการนำไฟฟ้าผ่านหลอดไฟ แต่ตรวจได้ด้วยเครื่องวัดกระแส (เป็นแอมมิเตอร์) Ҩ͹ҹӺطù͹ŵ

ตัวอย่างการวัดการนำไฟฟ้าของน้ำชนิดต่างๆ ได้แก่ ӡ蹷ี่อุณหภูมิห้อง ӡ蹷ี่อุณหภูม 60 - 70 องศาเซลเซียส คลอง ประปา และฝน จะได้ผลดังตาราง

ตารางตัวอย่างการนำไฟฟ้าของชนิดต่างๆ

ӪԴҧ
ͧǨù俿
Ѵ
ӡ蹷سͧ
ӡ蹷س 60-70 0C
Ӥͧ
ӻл
ӽ
ʹҧ
ʹҧ
ʹҧ
ʹҧ
ʹҧ
40
80
90
85
80

ตามทฤษฎีของเบรินสเตตและลาวรี ทำหน้าี่เป็นกรดและเบส ไอออนี่เกิดจากการแตกตัวของ และมีการถ่ายเทโปรตอนกันเองได้ ( ออโตไอออนไนเซชัน)

โมเลกุลของӷี่เสีย H+ จะเปลี่ยนเป็น OH- ซึ่งมีประจุลบและโมเลกุลของน้ำที่ได้รับ H+ จะเปลี่ยนเป็น H3O+ ซึ่งมีประจุบวก เราอาจเขียนสมการกรด- เบส ได้ง่ายๆ ดังนี้

H2O (l) + H2O (l) H3O+ (aq) + OH-(aq)

เนื่องจากระบบนี้อยู่ในภาวะสมดุล สามารถเขียนสมการค่าคงที่สมดุลของ H2O ได้ดังนี้

Kw คือค่าคงที่การแตกตัวของน้ำ มีค่าเท่ากับ 1 x 10-14ที่ 250C เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์แตกตัวเป็นไอออนจะให้ความเข้มข้นของ H3O+ และ OH- เท่ากัน

ดังนั้น บริสุทธิ์จึงมีสภาพเป็นกลางͧจากปริมาณ H3O+ เท่ากับ OH- ค่าคงี่สมดุลของมีค่าเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ แสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางค่า Kw ของӷี่อุณหภูมิต่างๆ

س(0C)
Kw
0
10
20
25
30
40
50
60

0.114 x 10-14
0.296 x 10-14
0.681 x 10-14
1.010 x 10-14
1.470 x 10-14
2.920 x 10-14
5.470 x 10-14
9.610 x 10-14

 

::Ѻҹ::

  ͹˹ Ѻٺ¹