คำถามที่ 1
จากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ในกรณีที่มีคนเป็นไข้ ซึ่งร่างกายจะมีอุณภูมิสูงกว่าคนปกติประมาณ 1-2 อาศาเซลเซียส นอกจากจะให้กินยาแล้ว ทำไมจึงต้องใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวของคนไข้ ?
คำถามที่ 2

จากรูป นอกจากของเหลวมีการระเหย ซึ่งมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊ส และในทางกลับกัน แก๊สก็มีการควบแน่น โดยเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งสองนี้มักจะเป็นสิ่งที่มาคู่กัน อยากทราบว่า การควบแน่น คืออะไร?

a)โมเลกุลของเหลวเริ่มระเหย

b)โมเลกุลของเหลว เริ่มระเหยมากขึ้น

c) มีการระเหยมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อม   กับมีการควบแน่นบางส่วนของโมเลกุล

 
  ------  เวลาเพิ่มขึ้น ------>
 

 

คำถามที่ 3

จากกราฟที่เป็นการแสดงแนวโน้มการให้ความร้อน (heating curve) ของสารแล้ว กราฟแสดงการเย็นตัว (cooling curve) ของสาร จะมีลักษณะเป็นอย่างไร?

 

คำถามที่ 4

จากแผนผังวัฏภาคของคาร์บอนไดออกไซด์ ที่แสดงอย่างคร่าวๆ นี้

จงทำนายผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไปนี้
       1. จากจุด A เมื่อเราเพิ่มอุณภูมิสูงขึ้น ภายใต้สภาวะที่ความดันคงที่     (เฉลย)
       2. จากจุด B เมื่อเราลดความดันลง ภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิคงที่         (เฉลย)
คำถามที่ 5

จงคำนวณหาน้ำหนักของน้ำ (เป็น กรัม : g ) ที่จะต้องใช้เพื่อเตรียมสารละลายดังต่อไปนี้
       1. ยูเรีย : NH2CONH2 จำนวน 5.00 g ในการเตรียมสารละลาย 16.2 % โดยมวล                (เฉลย)
       2. แมกนีเซียมคลอไรด์ :MgCl 2 จำนวน 26.2 g ในการเตรียมสารละลาย 1.5 % โดยมวล      (เฉลย)

 
คำถามที่ 6

ความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก (H2SO4) ที่ใช้อยู่ในห้องทดลองมีค่าเท่ากับ 98.0 % โดยมวล เมื่อกำหนดให้ความหนาแน่นมีค่าเท่ากับ 1.83 g/mL จงคำนวณหา
       1. molality : m ของกรดซัลฟิวริก  (เฉลย)
       2. molarity : M ของกรดซัลฟิวริก (เฉลย)

 
คำถามที่ 7

จากภาพเครื่องมือที่แสดงต่อไปนี้

อยากทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเยื่อเลือกผ่านบาง (semipermeable membrane)
        1. ยอมให้โมเลกุลของน้ำ Na+ และ Cl-  ไอออน ผ่านได้                                  เฉลย
        2. ยอมให้โมเลกุลของน้ำ ผ่านได้ แต่ไม่ยอมให้ Na+ และ Cl- ไอออน ผ่าน       เฉลย

 
คำถามที่ 8
ในการสอบภาคปฏิบัติของวิชาเคมีทั่วไป เรื่อง ความดันไอของของเหลว อาจารย์ควบคุมการสอบได้เตรียมของเหลวตัวอย่างชนิดหนึ่งให้นักเรียน หลังจากที่นักเรียนทำการทดลองหาความดันไอของของเหลงชนิดนี้เสร็จสิ้น ปรากฏว่า ที่ 25oC สามารถวัดความดันไอของของเหลวชนิดนี้ได้ 39 mmHg และที่ 45oC วัดความดันไอได้ 88 mmHg แล้วของของเหลวชนิดนี้ จะมีค่าเท่ากับเท่าใด?