หลังจากที่ท่านได้ศึกษาสื่อสอนเสริมนี้จบทั้งหมดแล้ว ท่านควรลองตอบคำถามเหล่านี้ ถ้ายังตอบข้อใดไม่ได้ ท่านอาจกลับไปศึกษาในบทนั้น ๆ ใหม่ แล้วทดลองตอบอีกครั้งหนึ่ง

 1. DNA เกลียวคู่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นาโนเมตร และความหนาของเบส 1 คู่ ประมาณ 0.34 นาโนเมตร จงคำนวณว่า ใน 1 นิวเคลียสซึ่งมี DNA ทั้งหมดอยู่ 3 พันล้านคู่เบส ควรจะมี DNA ยาวเท่าไร

 2. จากความกว้างและความยาวของ DNA ต่อหนึ่งนิวเคลียสจะต้องทำอย่างไรจึงจะเก็บอยู่ในนิวเคลียสได้โดยที่นิวเคลียสทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 ไมครอน

 3. โครมาตินประกอบด้วย DNA และโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ โดยจับกันเป็นสายรูปประคำของนิวคลิโอโซม ซึ่งพันและม้วนตัวเข้า โครมาตินนี้ยังต้องม้วนตัวอีกกี่รอบจึงจะเป็นโครโมโซมที่หนาพอเห็นได้ในกล้องจุลทรรศน์

 4. การจับคู่เบส แบบวัตสัน-คริกนั้น ได้คู่ A – T อย่างไร

 5. DNA นั้นสามารถงอและคดได้ คำถามคือจะต้องทำอะไรกับ DNA เพื่อให้เป็นสภาพเช่นนี้ได้

 6. RNA เกลียวคู่ ต่างกับ DNA เกลียวคู่อย่างไร

 7. DNA ที่มีรูปร่างต่างจากเกลียวคู่ที่รู้จักกันดีคือแบบ B มีหน้าที่อะไรได้บ้าง

 8. การควบคุมการทำงานของ m-RNA เกิดขึ้นได้อย่างไร

 9. จงใช้กฎของนิวตันข้อที่ 2 มาอธิบายการแยกสาย DNA ความยาวต่างๆ โดยใช้เทคนิคอิเล็กโตรฟอเรซิส (electrophoresis)

 10. เราพบว่า DNA ในคนทั้งหมดมีแค่ 40,000 ยีน และปรากฏว่า DNA จำนวนมากไม่มีความหมาย ท่านคิดว่า DNA เหล่านี้ มีไว้ทำไม เสียของเปล่า ๆ
  ใช่ไหม

 11. จงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีของยีนในการหาเอกลักษณ์ของคน เพื่อบอกได้ว่าคนนั้นจะไวต่อยาหรือพิษชนิดต่าง ๆ และมีแนวโน้มว่าจะติดโรคอะไรได้บ้าง

 12. จงถกปัญหาการโคลนนิ่งของคนหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคน


 

กรุณาตอบแบบประเมินผลข้างล่างนี้
วิธีตอบแบบประเมินผล
1.
ทำการต่อเข้า Internet
2.
คลิกเลือกช่องที่ท่านต้องการ
3.
ในกรณีที่ต้องการเขียน ให้ทำการเขียนลงในช่องที่เตรียมไว้ให้
4.
เมื่อตอบครบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "ส่งแบบสอบถาม"
1.
สถานภาพปัจจุบันของผู้ประเมิน 
เพศ
ชาย หญิง  
สถานภาพ
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กำลังศึกษาชั้น ม. 4 ม.5 ม.6 (สำหรับนักเรียน)
        ปี 1 ปี 2  (สำหรับนักศึกษา)
      สอนวิชา (สำหรับอาจารย์)
      อายุ น้อยกว่า 25 ปี
36 – 45 ปี
25 – 35 ปี
มากกว่า 45 ปี (สำหรับอาจารย์)
      คุณวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท (สำหรับอาจารย์)
      อื่น ๆ  
2.
ปัญหาในการใช้งานแผ่น CD เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง กับคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ไม่มีปัญหา มีปัญหา
3. ในการใช้ CD นี้ ท่านได้ต่อกับ Internet เพื่อสมัครเป็นสมาชิก และเข้าไปใช้ webboard หรือไม่
    ได้ใช้ ยังไม่ได้ใช้แต่คิดว่าจะทำ คิดว่าไม่จำเป็น ไม่สามารถต่อกับ Internet ได้
4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับบทเรียนสื่อผสมนี้
    ปริมาณเนื้อหาวิชา   พอดี มากไป น้อยไป
    ปริมาณรูปภาพประกอบ พอดี มากไป น้อยไป
    ปริมาณของ link เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม พอดี มากไป น้อยไป
    ปริมาณของคำถามก่อนเรียน พอดี มากไป น้อยไป
    ปริมาณของคำถามที่แทรกอยู่ระหว่างบทเรียน พอดี มากไป น้อยไป
    ปริมาณของแบบทดสอบตนเองหลังเรียน พอดี มากไป น้อยไป
5. ในเนื้อหาวิชาเสริมการเรียนรู้ เรื่องดีเอนเอเจ้าชีวิตในสื่อเสริมนี้ ท่านมีความเห็นอย่างไร
    ความยากง่าย ยากเกินไป พอดี ง่ายไป
    ความเข้าใจ มาก ปานกลาง น้อย
    ประโยชน์ที่ได้ มาก ปานกลาง น้อย
6. รูปแบบที่ท่านใช้ศึกษาสื่อสอนเสริมนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
    เรียนด้วยตนเองนอกเวลา เรียนเฉพาะในชั้นเรียน
    เรียนติดต่อกันครั้งเดียว เปิดดูติดต่อกันหลายครั้ง
    ใช้เวลาเรียนประมาณ 1-2 อาทิตย์ ใช้เวลาเรียนประมาณ 3-4 อาทิตย์
    ใช้เวลาเรียนมากกว่า 1 เดือน อื่น ๆ (โปรดระบุ)
7. ท่านคิดว่าบทเรียนสอนเสริมนี้ได้ช่วยให้ท่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
    มากขึ้น ปานกลาง น้อย  
8. ท่านคิดว่าบทเรียนสอนเสริมนี้ได้ช่วยให้ท่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
    มากขึ้น ปานกลาง น้อย  
9. หลังจากดูสอนเสริมชิ้นนี้ ท่านคิดว่าท่านสามารถจะบูรณาการวิชาการทางเคมีและฟิสิกส์เข้ากับความรู้ทางชีววิทยาในเรื่อง ดีเอนเอเจ้าชีวิต
    มากขึ้น ปานกลาง น้อย  
10. ท่านคิดว่าสื่อสอนเสริมชิ้นนี้เหมาะกับการนำไปใช้ในการเรียนการสอนหรือไม่
    เหมาะสม ไม่เหมาะสม  
    โดยรูปแบบการใช้ควรเป็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    นำไปใช้ในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เห็น
  แนะนำให้นักเรียนไปเรียนเพิ่มเติมเองนอกเวลา
    สอนบางส่วนในชั้นเรียและให้นักเรียนไปศึกษาส่วนที่เหลือเอง
    อาจารย์ทุกคนที่สอนวิชานี้ ควรดูเพื่อเสริมความรู้ตนเอง
    อื่น ๆ (โปรดระบุ)
11. ท่านได้เผยแพร่สื่อนี้ให้ผู้อื่น ๆ ใช้อีกหรือไม่
    ไม่ได้เผยแพร่  
    เผยแพร่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
      ให้นักเรียนทุกห้องของชั้นเรียน เผยแพร่ให้เพื่อนต่างโรงเรียน
      ท่านได้เผยแพร่ให้คนอื่น ๆ ประมาณ คน  
      อื่น ๆ (โปรดระบุ)
12. ในการใช้สื่อนี้ ท่านได้ทำตามคำแนะนำ คือให้ทำ learning task ของทุกบท ก่อนเข้าไปศึกษาเนื้อหาวิชาหรือไม่
   

ได้ทำ ไม่ได้ทำ ทำบางบท

    ท่านคิดว่าการได้ทำ learning task ก่อนศึกษาบทเรียน
      มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ ไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไร
13. ท่านคิดว่าระดับของ learning task นั้นเป็นอย่างไร
    ยากไป พอดี ง่ายไป
14. ส่วนใดในสื่อนี้ที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์มาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
    ภาพเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ส่วน learning task
    คำถามระหว่างบทเรียน แบบทดสอบตนเองท้ายบท
    การติดต่อกันผ่าน webboard การนำเนื้อหาวิชาทางฟิสิกส์และเคมีมาบูรณาการกับชีววิทยา
    link ต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลเพิ่ม การทดลองเพื่อเสริมความเข้าใจ
    อื่น ๆ (โปรดระบุ)
15. ส่วนใดในสื่อนี้ที่ท่านคิดว่าไม่เป็นประโยชน์
   
16. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
   

(กรุณาทำการต่อเข้า Internet    ก่อนส่งแบบประเมินผล)