การเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก


          การเคลื่อนที่ของมวล (mass movement) หมายถึง การที่วัสดุธรรมชาติที่อยู่บนเปลือกโลก เช่น ดิน หิน และแร่ มีการเคลื่อนที่ตามความลาดเอียงของพื้นที่ ภายใต้แรงดึงดูดของโลก ซึ่งการเคลื่อนที่ของวัสดุเหล่านี้ เกิดจากปัจจัยที่สำคัญหลายประการได้แก่

          -ความชันของพื้นที่ ถ้าพื้นที่นั้นมีความชันมาก การเคลื่อนที่ของมวลก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายโดยแรงโน้มถ่วงจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้วัสดุเหล่านั้นเคลื่อนที่ลงไป โดยมีแรงเฉือน (shear force) ที่ขนานกับความลาดเอียงเป็นตัวทำให้วัสดุเคลื่อนลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความฝืดของพื้นผิวด้วย ถ้าพื้นที่นั้นมีความฝืดมากกว่าแรงเฉือน วัตถุเหล่านั้นก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ลงไปได้สะดวก

           -น้ำ ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทำให้การเคลื่อนที่ของมวลเกิดขึ้น ถ้ามีปริมาณน้ำในพื้นที่นั้นมากก็จะทำให้การเคลื่อนที่พังทลายเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และถ้าพื้นที่นั้นมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมน้อยมาก ไม่มีรากพืชคอยช่วยยึดหน้าดินก็จะยิ่งทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของมวลรวดเร็วยิ่งขึ้นอีก

           -ชนิดของหินและโครงสร้างของหินก็มีผลต่อการเคลื่อนที่ของมวลด้วยเช่นกัน ถ้าพื้นที่นั้นประกอบด้วยหินเนื้อสด มีรอยแตก รอยแยกในหินน้อย ก็จะมีความต้านทานมากกว่าหินผุที่มีรอยแตก รอยร้าวในเนื้อหินมาก