วัฏจักรน้ำและวัฏจักรออกซิเจน  มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน เพราะต่างประกอบด้วยโมเลกุลออกซิเจนโดยทั่วไป O2ได้มาจากการสังเคราะห์ด้วยแสง  แล้วจึงเปลี่ยนเป็นน้ำในขั้นตอนการหายใจที่มีการใช้ O2

วัฏจักรออกซิเจนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน

                 1. การสังเคราะห์ด้วยแสง

       เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี โดยใช้  H2O และ CO2 ซึ่งจะได้น้ำตาล ( CH2O)n และ O2เป็นผลิตภัณฑ์

 

                               light
   6H2
O + 6CO2        C6H12O(glucose) + 6O2                                      


                                                                                                                   
ดูรายละเอียดของการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ที่ บทเรียนการสังเคราะห์ด้วยแสง www.il.mahidol.ac.th (คลิกที่ course)

 

 

รูปที่ 1.18   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เกิดขึ้นที่คลอโรพลาสต์
และปฏิกิริยาหายใจซึ่งที่เกิดขึ้นที่ไมโตคอนเดรียซึ่งมีการใช้ O2

 

 

                    2. การหายใจแบบใช้ออกซิเจน

        เป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนพลังงานที่สะสมภายใน cell เป็นพลังงานความร้อน ซึ่งใช้ O2 ในปฏิกิริยาและให้ CO2 ดังนั้น ปฏิกิริยาการหายใจจึงเป็นปฏิกิริยาผันกลับของปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสง

 

 

ดูรายละเอียดการหายใจได้ที่ บทเรียนการหายใจ www.il.mahidol.ac.th (คลิกที่ course)

รูปที่ 1.19 วัฏจักรออกซิเจน