แนวคำตอบ

1. NH4Cl

เลขออกซิเดชันของ N เท่ากับ -3
เลขออกซิเดชันของ H เท่ากับ +1
เลขออกซิเดชันของ Cl เท่ากับ -1