แนวคำตอบ

3. H2C2O4

เลขออกซิเดชันของ H เท่ากับ +1
เลขออกซิเดชันของ C เท่ากับ +3
เลขออกซิเดชันของ O เท่ากับ -2