แนวคำตอบ

4. Na2SnO3

เลขออกซิเดชันของ Na เท่ากับ +1
เลขออกซิเดชันของ Sn เท่ากับ +4
เลขออกซิเดชันของ O เท่ากับ -2