แนวคำตอบ

5. [Zn(NH3)2(H2O)2]2+

เลขออกซิเดชันของ Zn เท่ากับ +2
เลขออกซิเดชันของ N เท่ากับ -3
เลขออกซิเดชันของ H เท่ากับ +1
เลขออกซิเดชันของ O เท่ากับ -2