การทำทองแดงให้บริสุทธิ์

          สิ่งเจือปนที่มักจะมีอยู่ในทองแดง ได้แก่ เหล็ก เงิน ทอง แพลตินัม และสังกะสี เมื่อต้องการทำทองแดงให้บริสุทธิ์ (GRedCat) ต้องจัดให้แท่งทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์เป็นขั้วแอโนด (LAnOX) และแผ่นทองแดงที่บริสุทธิ์เป็นแคโทดจุ่มอยู่ในสารละลายผสมของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตกับกรดซัลฟิวริก ครึ่งปฏิกิริยารีดักชันและค่า E ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้

                    Au3+(aq) + 3e- Au(s)                        +1.50 V

                    Pt2+(aq) + 2e- Pt(s)                          +1.20 V

                    Ag+(aq) + e- Ag(s)                            +0.80 V

                    Cu2+aq) + 2e- Cu(s)                   +0.34 V

                    Fe2+(aq) + 2e- Fe(s)                         -0.44 V

                    Zn2+(aq) + 2e- Zn(s)                         -0.76 V

          การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าตรงที่มีศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมลงไปในสารละลาย ดังนั้นที่ขั้วแอโนด สารที่จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือ Cu แต่ค่า E ของ Fe และ Zn มีค่าน้อยกว่า Cu จึงสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีกว่า Cu2+,  Fe2+ และ Zn2+ จึงละลายลงไปในสารละลาย ส่วน Au  Pt และ Ag ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ เมื่อแท่งทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์กร่อนไปเรื่อย ๆ Au  Pt และ Ag ก็จะตกเป็นตะกอนลงมาที่ก้นภาชนะ
          ส่วนที่ขั้วแคโทด ไอออนที่สามารถจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันได้คือ Cu2+,  Fe2+ และ Zn2+ แต่ค่า E ของ Cu2+ สูงที่สุดจึงมาเกิดปฏิกิริยารีดักชันที่ขั้วแคโทดได้ จึงเกิดเป็นโลหะทองแดงเกาะที่ขั้วซึ่งเป็นแผ่นทองแดงบริสุทธิ์ ทำให้ได้ทองแดงที่บริสุทธิ์ขึ้น ส่วน Fe2+ และ Zn2+ ก็จะอยู่ในสารละลาย

          ที่ขั้วแอโนด          Cu(s)  Cu2+aq) + 2e- 

                                     Fe(s) Fe2+(aq) + 2e-  

                                     Zn(s) Zn2+(aq) + 2e-  

          ที่ขั้วแคโทด          Cu2+aq) + 2e- Cu(s)

 

Don't forget

LAnOx vs GRedCat

LAnOx: Lose electrons/mass: Anode: Oxidized(Oxidation)

GRedCat: Gain electrons/mass: Reduced(Reduction): Cathode