ปุจฉา

เมื่อใช้ฆ้อนทุบที่แท่งแม่เหล็กอย่างแรง แท่งแม่เหล็กนั้นยังคงมี

อำนาจแม่เหล็กอยู่หรือไม่?

เมื่อใช้ความร้อนจากตะเกียงเผาแท่งแม่เหล็ก แท่งแม่เหล็กนั้นยังคงมีอำนาจแม่เหล็ก
อยู่หรือไม่?