ชื่อ : ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์

 ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล      

 

 
ชื่อ : ดร.พิณทิพ รื่นวงษา

 รองผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล   
 

 

ชื่อ : นางสาววัชรี   เกษพิชัยณรงค์

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
                 มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ : นางสาวกานต์ยุพา   จิตติวัฒนา

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
                 มหาวิทยาลัยมหิดล


 ชื่อ : นางสาวมนัสวี โพธิ์ทอง

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
                 มหาวิทยาลัยมหิดล


ชื่อ : นายพัฒนพงศ์  คนเที่ยง

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
                 มหาวิทยาลัยมหิดล              สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้    
                                          มหาวิทยาลัยมหิดล

                                 สถานที่ติดต่อ ห้องร็อกกี้เฟลเลอร์
                          
ตึกเคมี   คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6
                                          กรุงเทพฯ  10400

    
                               โทรศัพท์:  0-2201-5104-8
                                     โทรสาร :   0-2354-7345

                               e-mail : directil@mahidol.ac.th