(fertility awareness method:FAM )

การลงบันทึกในปฏิทิน (calendar charting)

           เป็นวิธีการคำนวณหาช่วงระยะที่"ไม่ปลอดภัย"ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไข่ตก และถ้ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้จะมีโอกาสการตั้งครรภ์สูง ฉะนั้นช่วงระยะ"ปลอดภัย" (safe period) จึงเป็นช่วงเวลาที่นอกเหนือจากเวลาที่คำนวณได้ โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้ คือ

ถ้าประจำเดือนมาสม่ำเสมอ ให้ถือว่าวันที่ 12 – 16 เป็นวันที่ "ไม่ปลอดภัย" เช่น ถ้ามีประจำเดือนรอบละรอบละ 30 วัน วันที่1-7 หลังมีประจำเดือนและก่อนมีประจำเดือน 7 วันจะเป็นระยะ"ปลอดภัย"

 

แสดงวันที่ "ไม่ปลอดภัย"ตามความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญของรังไข่ ฮอร์โมน และระยะเวลาในรอบการมีประจำเดือน

         คำนวณหาค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในรอบประจำเดือน และนำมาคำนวณหาช่วงระยะเวลาที่"ไม่ปลอดภัย" การเก็บบันทึกรอบประเดือนต้องทำติดต่อกันประมาณ 8-12 เดือน โดยนับวันแรกของการมีประจำเดือนเป็นวันที่1

      วิธีการคำนวณ

      วันแรกของระยะ"ไม่ปลอดภัย"ได้จาก วันที่รอบประจำเดือนสั้นที่สุดลบด้วย 18 ส่วนวันสุดท้ายของระยะ"ไม่ปลอดภัย"คำนวณจากการลบด้วย 11 ออกจากรอบประเดือนที่นานที่สุด

      การเปรียบเทียบกับตารางสำเร็จรูป      

รอบเดือนที่สั้นที่สุด

วันแรกของระยะไม่ปลอดภัย

21 วัน

วันที่ 3

22 วัน

วันที่ 4

23 วัน

วันที่ 5

24 วัน

วันที่ 6

25 วัน

วันที่ 7

26 วัน

วันที่ 8

27 วัน

วันที่ 9

28 วัน

วันที่ 10

29 วัน

วันที่ 11

30 วัน

วันที่ 12

31 วัน

วันที่ 13

32 วัน

วันที่ 14

33 วัน

วันที่ 15

34 วัน

วันที่ 16

35 วัน

วันที่ 17

36 วัน

วันที่ 18

รอบเดือนที่ยาวที่สุด

วันสุดท้ายของระยะไม่ปลอดภัย

21 วัน

วันที่ 10

22 วัน

วันที่ 11

23 วัน

วันที่ 12

24 วัน

วันที่ 13

25 วัน

วันที่ 14

26 วัน

วันที่ 15

27 วัน

วันที่ 16

28 วัน

วันที่ 17

29 วัน

วันที่ 18

30 วัน

วันที่ 19

31 วัน

วันที่ 20

32 วัน

วันที่ 21

33 วัน

วันที่ 22

34 วัน

วันที่ 23

35 วัน

วันที่ 24

36 วัน

วันที่ 25

ตัวอย่าง

       ผู้หญิงคนหนึ่งมีรอบประจำเดือนอยู่ระหว่าง 26 วัน ถึง 31 วัน จงคำนวณหาช่วงระยะที่"ไม่ปลอดภัย" (ช่วงที่มีไข่ตก) และช่วงเวลาที่ "ปลอดภัย" (safe period)

วิธีการ

        รอบเดือนที่สั้นที่สุด ( 26 วัน) – 18 = 8
        รอบเดือนที่นานที่สุด (31 วัน) – 11 = 20
        ดังนั้น ช่วงเวลาที่"ไม่ปลอดภัย" คือ วันที่ 8 ถึงวันที่ 20 ของรอบประจำเดือน
        ช่วงเวลาที่"ปลอดภัย" คือ วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 และ วันที่ 21 ถึงวันที่ 31 ของรอบเดือน