สื่อผสมเพื่อเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ท่องไปในโลกของกล้ามเนื้อ” ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการทำงานของกล้ามเนื้อลาย และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาเรื่องการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่ของเซลล์ชนิดอื่นๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหนังสือเรียนชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษาตอนต้น

           เนื้อหาของสื่อมีความเชื่อมโยงในหลายสาขาวิชาได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย กลศาสตร์การเคลื่อนไหว และวิทยาการเนื้อสัตว์ การนำเสนอในแต่ละบทผู้จัดทำได้ใช้ศัพท์หรือคำอธิบายภาษาไทยที่เข้าใจง่าย รวมทั้งศัพท์บัญญัติที่มีการใช้แพร่หลาย โดยจะให้ศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บ เพื่อให้ผู้ใช้สื่อเกิดความคุ้นเคยและสามารถอ่านตำราและบทความภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น เนื้อหาในแต่ละบทมีการสอดแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆ รวมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจประกอบไปด้วย

           สื่อการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์กล้ามเนื้อ และสามารถนำมาเชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตประจำวันได้ การเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานานเพื่อพิจารณาและทำความเข้าใจในเนื้อหาอย่างละเอียด ผู้เรียนที่ต้องการใช้สื่อนี้เพื่อการทำข้อสอบอาจมีเวลาจำกัด ดังนั้นอาจข้ามหัวข้อที่ไม่ได้กล่าวถึงในหนังสือเรียนไปได้ โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการจากปุ่มแสดงเนื้อหาย่อยของแต่ละบทที่ปรากฏอยู่ในทุกๆ หน้าของสื่อ

           ผู้เรียนสามารถ 
สมัครเป็นสมาชิก ของสื่อผสมชุดนี้ผ่านทางเวบไซต์ โดยเลือกที่ช่อง “สมาชิก”เพื่อกรอกชื่อ ตั้ง user name และ password เพื่อให้สามารถเข้าไปใช้ กระดานข่าว ในการติดต่อกับคณะผู้จัดทำ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเนื้อหาวิชาระหว่างผู้ใช้สื่อด้วยกันเอง

           ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับการ “ท่องไปในโลกของกล้ามเนื้อ” หากการเดินทางของท่านไม่ได้รับความสะดวกสบาย หรือมีข้อแนะนำ คำติชมใดๆ โปรดให้ข้อมูลของท่านผ่าน
แบบประเมินสื่อ หรือส่งข้อความผ่านทาง e-mail มายัง webmaster: directil@mahidol.ac.th เพื่อที่คณะผู้จัดทำ จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้การเดินทางครั้งต่อๆ ไปของท่านเป็นการท่องโลกมหัศจรรย์กับเรา