ในกระบวนการหายใจของสัตว์มีการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานออกมา สัตว์จะเก็บพลังงานนั้นไว้ในรูปของพลังงานพันธะในสารเคมีบางชนิด เช่น อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (adenosine triphosphate หรือเรียกย่อๆ ว่า ATP) และสารพลังงานสูงอื่นๆ

 

 

 

 

          ในทางชีวเคมี ATP เป็นสารอินทรีย์ที่มีเบสพิวรีน (purine) ที่มีชื่อว่าอะดีนีน (adenine)น้ำตาลไรโบส (ribose) และหมู่ฟอสเฟต 3 หมู่เป็นองค์ประกอบ พันธะระหว่างหมู่ฟอสเฟตใน ATP เป็นพันธะพลังงานสูง เมื่อเซลล์ต้องการใช้พลังงานก็จะทำการสลายพันธะระหว่างหมู่ฟอสเฟตตัวนอกกับตัวที่สองออกโดยใช้เอนไซม์อะดีโนซีนไตรฟอสฟาเตส (ATPase) ในปฏิกิริยาที่ต้องใช้น้ำ เมื่อ ATP สูญเสียฟอสเฟตไปหนึ่งหมู่ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือ อะดีโนซีนไดฟอสเฟต (ADP) และ ฟอสเฟตอนินทรีย์ (Pi) พลังงานที่ได้จากการสลาย ATP เซลล์จะนำไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของเซลล์  พลังงานบางส่วนที่เซลล์ไม่สามารถนำไปใช้ได้จะสูญเสียไปในรูปของความร้อน