จุดบอด (blind spot)
    
                หมายถึง บริเวณบนเรตินา (retina) ที่มีเซลล์ประสาทรวมกันเป็นประสาทตา
ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีเซลล์รับแสงสว่างอยู่เลย จึงไม่เห็นภาพถ้าเกิดขึ้นในบริเวณนี้