กล้ามเนื้อตา


           ลูกตาสามารถเคลื่อนไหวไปมาในช่องกระบอกตาได้เนื่องจากการทำงาน
ของกล้ามเนื้อตา 6 มัดดังนี้ (ภาพกล้ามเนื้อตา)

                 1. Superior rectus –เหลือบตาขึ้นด้านบนและเข้าสู่แนวกึ่งกลาง

                 2. Inferior rectus – เหลือบตาขึ้นลงล่างและเข้าสู่แนวกึ่งกลาง

                 3. Medial rectus – เหลือบตาเข้าสู่แนวกึ่งกลาง

                 4. Lateral rectus – เหลือบตาไปด้านข้างออกจากแนวกึ่งกลาง

                 5. Superior oblique –เหลือบตาลงล่างและออกจากแนวกึ่งกลาง

                 6. Inferior oblique –เหลือบตาขึ้นบนและออกจากแนวกึ่งกลาง

 

                   

 

                                                  ภาพแสดงกล้ามเนื้อตาทั้ง 6 มัด

                      ที่มา: Shier,D.& et al.(1996).Human Anatomy &Physiology.p469.