สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง ลมบก-ลมทะเล เป็นสื่อสอนเสริมความรู้สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3) เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน ในสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

          ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ใช้สื่อชิ้นนี้เป็นบทเรียนเสริมความรู้ ขยายความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและกระบวนการเกิดลมบก-ลมทะเล โดยนำเสนอในรูปแบบของการอธิบายเนื้อหาผ่านภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว เป็นการโน้มน้าวความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจและติดตามเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง นับเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการใช้ทักษะการสังเกตและการแปลความหมายจากภาพ แล้วประมวลเรียบเรียงสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองขึ้นมา นอกจากนี้ เพื่อให้การใช้สื่อชิ้นนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครูผู้สอนและผู้เรียนควรมีกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกแนวทางหนึ่ง

          จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อมัลติมิเดียชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย