สื่อการสอนเรื่อง ปลากัดไทย ทางสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนที่ใช้สำหรับเสริมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ขอบข่ายการเรียนรู้ในเรื่อง พฤติกรรมของสัตว


เนื้อหาของสื่อการสอนเรื่องปลากัดไทย


ประกอบด้วย

1. ตำนานและความเป็นมาของปลากัดไทย
2. สายพันธุ์ปลากัดไทย
3. ลักษณะทั่วไปของปลากัดไทย
4. การผสมพันธุ์และเพาะเลี้ยงปลากัดไทย
5. อาหารปลากัด
6. โรคและการรักษา
7. การจัดประกวดปลากัด
8. งานวิจัยเกี่ยวกับปลากัด

                    หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลในสื่อการเรียนการสอนนี้แล้วนักเรียนสามารถเข้าใจถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปลากัดไทย ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา การจำแนกชนิดปลากัด การเพาะเลี้ยงและการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดไทย พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีและการผสมพันธุ์ การต่อสู้ อาหารของปลากัด โรคและวิธีการรักษา การจัดประกวดปลากัดสายพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปลากัดในด้านต่างๆ

การนำเสนอ

                    การนำเสนอข้อมูล ผู้จัดทำใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 และโปรแกรม Macromedia Flash 8 ในการนำเสนอ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยข้อมูลและรูปภาพประกอบที่สวยงาม รวมทั้งมีส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับโปรแกรมได้ (Interactive) เช่น เกมส์คำถามทดสอบความรู้ และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ในการใช้งานแผ่นซีดีรอมแผ่นนี้ ผู้ใช้จึงควรติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน


*********หากท่านใดพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อ********

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-2201-5104-8 โทรสาร 0-2354-7345 email: directil@mahidol.ac.th