Laboratory

Click to MU LABPASS

List of chemicals

Zone AZone BZone C
Bottle idNameStatusCas.No.ZoneQTY.HarmfulnessUpdateKeeperMSDS
Potassium iodide (KI) sigmasolid7681-11-0Zone A1170763PongpataiDOWNLOAD
Amberlite1/19Amberlite® IR120 hydrogen formsolid39389-20-3Zone A1ระคายเคืองต่อดวงตา
และผิวหนัง
280464PongpataiDOWNLOAD
AmmoniumF1/19Ammonium Fluoridesolid12125-01-8Zone A1ความเป็นพิษเฉียบพลัน280464PongpataiDOWNLOAD
AmmoniumS1/19Ammonium sulfate (H8N2O4S)solid7783-20-2Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
BariumC1/19Barium chloride (BaCl2)solidซื้อจากศึกษาภัณฑ์Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Benzoic1/19Benzoic acid (C6H5COOH)solid65-85-0Zone A1สารอันตราย
สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3
280464PongpataiDOWNLOAD
BoricA1/19Boric acidsolid10043-35-3Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Calcium CA 1/21Calcium Carbonatesolid471-34-1Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Casein1/19Casein soluble in alkalisolidN/AZone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Cellulose1/19Cellulose powdersolid4061-200Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Charcoal1/19Charcoal activated solid7440-44-0Zone A1สารอันตราย
สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3
280464PongpataiDOWNLOAD
Charcoal2/19Charcoal activated solid7440-44-0Zone A1สารอันตราย
สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3
280464PongpataiDOWNLOAD
Citric 1/19Citric acid monohydrate
(C6H8O7.H2O)
solid5949-29-1Zone A1สารอันตราย
สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3
280464PongpataiDOWNLOAD
Copper(II)1/19Copper(II)sulfate pentahydratesolid7758-99-8Zone A1สารอันตราย
สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3
280464PongpataiDOWNLOAD
Copper(II)CH1/19Copper(II)chloride (CuCl2.2H2O)solidซื้อจากศึกษาภัณฑ์Zone A1สารอันตราย
สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3
280464PongpataiDOWNLOAD
DGlucose1/19D-(+)-Glucosesolid50-99-7Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
di-Sodiumh1/19di-Sodium hydrogen phosphate
(Na₂HPO₄)
solidซื้อจากศึกษาภัณฑ์Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Dibromo1/194′,5′-Dibromofluorescein
(C20H10Br2O5)
solidN/AZone A1280464PongpataiDOWNLOAD
EDTA1/19Ethylenediamine-tetraacetic acid (EDTA)solidN/AZone A1สารอันตราย
สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3
280464PongpataiDOWNLOAD
EDTA2/19Ethylenediamine-tetraacetic acid (EDTA)solid 6381-92-6Zone A1สารอันตราย
สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3
280464PongpataiDOWNLOAD
EDTA3/19Ethylenediamine-tetraacetic acid (EDTA)solid 6381-92-6Zone A1170763PongpataiDOWNLOAD
Ethylene Gl1/21Ethylene GlycolLiquidเคมีภัณฑ์Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Fluoresceins1/19Fluorescein sodium salt (C20H10O5Na2)solidN/AZone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Folic1/19Folic acidsolidN/AZone A1280464PongpataiDOWNLOAD
FumaricA1/19Fumaric acidsolidN/AZone A1170763PongpataiN/A
Glycerol1/19GlycerolLiquidซื้อจากศึกษาภัณฑ์Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Guaiacol1/19Guaiacol ((CH3O)C6H4OH)Liquid90-05-1Zone A1สารอันตราย
สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3
280464PongpataiDOWNLOAD
Ironp1/19Iron powder (Fe)solidซื้อจากศึกษาภัณฑ์Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Ironp2/19Iron powder (Fe)solidซื้อจากศึกษาภัณฑ์Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
KIm1/19Potassium iodide (KI) mercksolid7681-11-0Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
L-Ascorbic1/19L-Ascorbic acid (C6H8O6)solid50-81-7Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Leadni1/19Lead (II) nitrate solidซื้อจากศึกษาภัณฑ์Zone A1สารมีพิษ280464PongpataiDOWNLOAD
Leadni2/19Lead (II) nitrate solidซื้อจากศึกษาภัณฑ์Zone A1สารมีพิษ280464PongpataiDOWNLOAD
Magnesiumc1/19Magnesium chloride solid39409-82-0Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Magnesiumsu1/19Magnesium sulfatesolid201-796-7100Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Magnesiumsu1/21Magnesium sulfatesolid201-796-7100Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
o-TolidineDi1/19o-Tolidine dihydrochloridesolid612-82-8Zone A1สารมีพิษ
เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
280464PongpataiDOWNLOAD
PhthalicA1/19Phthalic acidsolid88-99-3Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Poly(ethyleneG1/19Poly(ethylene glycol) (H(OCH2CH2)nOH)solid25322-68-3Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
PotassiumBro1/19Potassium Bromidesolid7758-02-03 00:00:00Zone Aสารอันตราย
สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3
280464PongpataiDOWNLOAD
PotassiumCH1/19Potassium chloride (KCL)solid7447-40-7Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
PotassiumDIP1/19Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)solid7778-77-0Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
PotassiumDIP2/19Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)solid7778-77-0Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
PotassiumHPE1/19Potassium hydroxide pellets (KOH)solid1310-58-3Zone A1เป็นกรดสูง280464PongpataiDOWNLOAD
PotassiumHPE2/19Potassium hydroxide pellets (KOH)solid1310-58-3Zone A1เป็นกรดสูง280464PongpataiDOWNLOAD
PotassiumNi1/19Potassium nitrate (KNO3)solid7757-79-1Zone A1ไวไฟ280464PongpataiDOWNLOAD
PotassiumPer1/19Potassium Perchlorate (KClO4)solid7778-74-7Zone A1ออกซิไดซ์280464PongpataiDOWNLOAD
Potassiumstt1/19Potassium sodium tarteate tetrahydratesolid7722-64-7Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Silicone1/19SiliconesolidZone A1280464PongpataiN/A
SodiumAT1/19Sodium acetate trihydratesolid6131-90-4Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
SodiumC1/19Sodium chloride (NaCl) solid7647-14-5Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
SodiumC2/19Sodium chloride (NaCl) solid7647-14-5Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
SodiumC3/19Sodium chloride (NaCl) solid7647-14-5Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
SodiumC4/19Sodium chloride (NaCl) solid7647-14-5Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Sodiumcar1/19Sodium carbonate (Na2CO3)solid497-19-8Zone A1สารอันตราย
สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3
280464PongpataiDOWNLOAD
SodiumHC1/19Sodium hydrogen carbonatesolid144-55-8Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
SodiumHC2/21Sodium hydrogen carbonatesolid144-55-8Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
SodiumHPE1/19Sodium hydroxide pellets (NaOH) solid1310-73-2Zone A1เป็นกรดสูง280464PongpataiDOWNLOAD
Sodiumni1/19Sodium nitratesolidN/AZone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Sudan blackB1/19Sudan blackBsolid4197-25-5Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
Tri-SodiumCD1/19Tri-Sodium citrate dihydrate (C6H5Na3O7.2H2O)solid6132-04-3Zone A1280464PongpataiDOWNLOAD
TrisAM1/19Tris (hydroxymethyl) Amino Methanesolid77-86-1Zone A1สารอันตราย
สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3
280464PongpataiDOWNLOAD
TrisEletro1/19Tris (hydroxymethyl) Amino Methane Eletrosolid77-86-1Zone A1ระคายเคืองต่อดวงตา
และผิวหนัง
280464PongpataiDOWNLOAD
Zincsulfate1/19Zinc sulfate heptahydrate (ZnSO4.7H2O)solid7446-20-0Zone A1ระคายเคืองต่อดวงตา
และผิวหนัง
280464PongpataiDOWNLOAD
Bottle idNameStatusCas.No.ZoneQTY.HarmfulnessUpdateKeeperMSDS
1-Propanol1/21B1-PropanolLiquid71-23-8Zone B1ไวไฟ
ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
เป็นกรดสูง
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664PiromDOWNLOAD
2-Propanol1/21B2-PropanolLiquid67-63-0Zone B1ไวไฟ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664SupanDOWNLOAD
224Trimethylpen1/21B2,2,4-TrimethylpentaneLiquid540-84-1Zone B1ของเหลวไวไฟ170664SupanDOWNLOAD
AceticA1/21BAcetic acid (glacial) 100%Liquid64-19-7Zone B1ไวไฟ
เป็นกรดสูง
170664SupanDOWNLOAD
Acetone1/21BAcetoneLiquid67-64-1Zone B1ไวไฟ
ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664PiromDOWNLOAD
Acetone2/21BAcetoneLiquid67-64-1Zone B1ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
ไวไฟ
170664SupanDOWNLOAD
Acetonitrile1/21BAcetonitrileLiquid75-05-8Zone B1ไวไฟ
เป็นพิษเฉียบพลัน
ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
170664PiromDOWNLOAD
Agar1/21BAgar-agarSolid9002-18-0Zone B1170664PiromDOWNLOAD
AmmoniumSUL1/21BAmmonium sulfate ((NH4)2SO4)Solid7783-20-2Zone B1170664PiromDOWNLOAD
Butanol1/21Btert-ButanolLiquid75-65-0Zone B1ไวไฟ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664PiromDOWNLOAD
Cyclohexane1/21BCyclohexane 99.5%Liquid110-82-7Zone B1ไวไฟ
เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664SupanDOWNLOAD
Cyclohexane2/21BCyclohexane 99.5%Liquid110-82-7Zone B1ไวไฟ
เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664SupanDOWNLOAD
Cyclohexane3/21BCyclohexane 99.5%Liquid110-82-7Zone B1ไวไฟ
เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664SupanDOWNLOAD
DSucrose1/21BD(+)-SucroseSolid57-50-1Zone B1170664PiromDOWNLOAD
Ethanol1/21BEthanolLiquid64-17-5Zone B1ไวไฟ170664PiromDOWNLOAD
Ethanol2/21BEthanolLiquid64-17-5Zone B1ไวไฟ170664PiromDOWNLOAD
Ethanol3/21BEthanolLiquid64-17-5Zone B1ไวไฟ170664PiromDOWNLOAD
Ethanol4/21BEthanolLiquid64-17-5Zone B1ไวไฟ170664SupanDOWNLOAD
Ethyl acetate1/21BEthyl acetateLiquid141-78-6Zone B1ไวไฟ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
170664PiromDOWNLOAD
Formaldehyde1/21BFormaldehyde Solution 37%Liquid50-00-0Zone B1ไวไฟ
เป็นพิษเฉียบพลัน
ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
170664SupanDOWNLOAD
FormicA1/21BFormic acid 98-100%Liquid64-18-6Zone B1ไวไฟ
เป็นพิษเฉียบพลัน
เป็นกรดสูง
170664PiromDOWNLOAD
Glycine1/21BGlycineSolid56-40-6Zone B1170664PiromDOWNLOAD
Iron(III)TAR1/21BIron(III) tartrate Fe 20%Solid2944-68-5Zone B1170664PiromDOWNLOAD
IsoamylAL1/21BIsoamyl alcoholLiquid123-51-3Zone B1ไวไฟ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664PiromDOWNLOAD
L-Try1/21BL-TryptophanSolid73-22-3Zone B1170664PiromDOWNLOAD
LauricA1/21BLauric AcidSolid143-07-7Zone B1เป็นกรดสูง170664PiromDOWNLOAD
MagnesiumCH1/21BMagnesium chloride hexahydrate Solid7791-18-6Zone B1170664PiromDOWNLOAD
MagnesiumSUH1/21B Magnesium sulfate heptahydrateSolid7791-18-6Zone B1170664PiromDOWNLOAD
Manganese(II)SM1/21BManganese(II) sulfate monohydrateSolid10034-96-5Zone B1เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
170664PiromDOWNLOAD
Methanol1/21BMethanolLiquid67-56-1Zone B1ไวไฟ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
170664PiromDOWNLOAD
MyristicA1/21BMyristic AcidSolid544-63-8Zone B1ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง170664PiromDOWNLOAD
n-Pentane1/21Bn-PentaneLiquid109-66-0Zone B1ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
ไวไฟ
170664SupanDOWNLOAD
Nickel(II)SUL1/21BNickel(II) sulfate hexahydrateSolid10101-97-0Zone B1ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

170664PiromDOWNLOAD
OctanoicA1/21BOctanoic acid ≥98%Liquid124-07-2 Zone B1เป็นกรดสูง170664SupanDOWNLOAD
OrthoP1/21BOrtho-phosphoric acid 85%Liquid7664-38-2Zone B1เป็นกรดสูง
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664SupanDOWNLOAD
PalmiticA1/21BPalmitic AcidSolid57-10-3Zone B1ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง170664PiromDOWNLOAD
PeptoneFC1/21BPeptone from casein (Tryptone)Solid91079-40-2Zone B1170664PiromDOWNLOAD
PotassiumDI1/21BPotassium dihydrogen
phosphate (KH2PO4)
Solid7778-77-0Zone B1170664PiromDOWNLOAD
PotassiumH(III)1/21BPotassium hexacyanoferrate(III)Solid13746-66-2Zone B1เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664PiromDOWNLOAD
PotassiumHP1/21BPotassium Hydrogen PthalateSolid877-24-7Zone B1170664PiromDOWNLOAD
PotassiumNi1/21BPotassium nitrateSolid7757-79-1Zone B1ออกซิไดซ์170664PiromDOWNLOAD
Propanediol1/21B1,2-PropanediolLiquid57-55-6Zone B1170664SupanDOWNLOAD
PropionicA1/21BPropionic acidLiquid79-09-4Zone B1ไวไฟ
เป็นกรดสูง
170664PiromDOWNLOAD
Saponin1/21BSaponinSolid8047-15-2Zone B1ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง170664PiromDOWNLOAD
SDS1/21BSodium dodecyl sulfateSolid161-0301Zone B1เป็นกรดสูง
เป็นพิษเฉียบพลัน
170664PiromN/A
SodiumC1/21BSodium chloride (NaCl) Solid7647-14-6Zone B1170664PiromDOWNLOAD
SodiumDiPM1/21/B Sodium dihydrogen
phosphate monohydrate
Solid10049-21-5Zone B1170664PiromDOWNLOAD
SodiumSUL1/21BSodium sulfate Solid7757-82-6Zone B1170664PiromDOWNLOAD
TetraaceticA1/21BTetraacetic Acid (EDTA)Solid60-00-4Zone B1ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง170664PiromDOWNLOAD
Tetrahydrofuran1/21BTetrahydrofuranLiquid109-99-9Zone B1ไวไฟ170664PiromDOWNLOAD
Tris
(hydroxymethyl)1/21B
Tris(hydroxymethyl)aminomethaneSolid77-86-1Zone B1170664PiromDOWNLOAD
YeastEG1/21BYeast extract granulatedSolid8013-01-2Zone B1170664PiromDOWNLOAD
β-tri-Calcium1/21Bβ-tri-Calcium phosphateSolid 7758-87-4Zone B1170664PiromDOWNLOAD
Bottle idNameStatusCas.No.ZoneQTY.HarmfulnessUpdateKeeperMSDS
1-Pentanol1/21C1-Pentanol 99%Liquid71-41-0Zone C1ไวไฟ, เป็นกรดสูง
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Acetic1/21CAcetic acidLiquid64-19-7Zone C1เป็นกรดสูง170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Acetone1/21CAcetoneLiquid67-64-1Zone C1ไวไฟ170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Ammonia1/21CAmmonia Solution 30%Liquid1336-21-6Zone C1เป็นกรดสูง, เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Ethanol1/21CEthanolLiquid67-63-0Zone C1ไวไฟ170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Formaldehyde1/21CFormaldehyde 40%Liquid500-00-0Zone C1 เป็นพิษเฉียบพลัน, ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
ไวไฟ
170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Hexamethyldisilazane1/21CHexamethyldisilazane 98%Liquid999-97-3Zone C1ไวไฟ
เป็นพิษเฉียบพลัน
170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Hexamethyldisilazane2/21CHexamethyldisilazane 98%Liquid999-97-3Zone C1ไวไฟ
เป็นพิษเฉียบพลัน
170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Hydrochloric1/21CHydrochloric acid 37%Liquid7647-01-0Zone C1เป็นกรดสูง170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Hydrochloric2/21CHydrochloric acid 37%Liquid7647-01-0Zone C1เป็นกรดสูง170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Hydrofluoric1/21CHydrofluoric acid 49%Liquid7664-39-3Zone C1เป็นกรดสูง, เป็นพิษเฉียบพลัน
ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Methanol1/21CMethanolLiquid67-56-1Zone C1ไวไฟ, ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Methanol2/21CMethanolLiquid67-56-1Zone C1ไวไฟ, ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Methanol3/21CMethanolLiquid67-56-1Zone C1ไวไฟ, ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664Pirom & SupanDOWNLOAD
n-Heptane1/21Cn-Heptane ≥99 %Liquid142-82-5Zone C1ไวไฟ, ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Ortho-Phosphoric1/21COrtho-Phosphoric acid 85%Liquid7664-38-2Zone C1เป็นกรดสูง,
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664Pirom & SupanDOWNLOAD
PMX1/21C XIAMETER™ PMX-6079 Fluid
– Trimethyl-N-
(trimethylsilyl)silanamine
– Hexamethyldisiloxane
Liquid999-97-3
107-46-0
Zone C1ไวไฟ
เป็นพิษเฉียบพลัน
170664Pirom & SupanDOWNLOAD
SulphuricA1/21CSulphuric AcidLiquid7664-93-9Zone C1เป็นพิษเฉียบพลัน, เป็นกรดสูง, ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง ,ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง170664Pirom & SupanDOWNLOAD
Toluene1/21CToluene Liquid108-88-3Zone C1ไวไฟ, ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง, ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
170664Pirom & SupanDOWNLOAD