วันที่ 10 กันยายน 2563
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการ
09.00 - 09.30 น.

ห้องประชุมเบญจสิริ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 5

- พิธีเปิดงานสัมมนา
- กล่าวเปิดงาน
การแนะนำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และแนะนำโครงการ SoTL
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

09.30 - 10.30 น.

ห้องประชุมเบญจสิริ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 5

ปาฐกถาบรรยายพิเศษ RDI for Disruptive Education
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

10.30 - 10.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.

ห้องประชุมเบญจสิริ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 5

Distance Learning
รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา

ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย(TCU)

รองศาสตราจารย์ ภก.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ (Moderator)

รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารฟู๊ด เอ็กซเชนจ์ ชั้น 7
13.00 - 14.30 น.
Workshop

ห้องประชุมเบญจสิริ 1 ชั้น 5

W1 “Design Thinking” (40 ที่นั่ง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค

ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องประชุมเบญจสิริ 2 ชั้น 5

W2 “Development and Implementation-Game Design-Board game” (35 ที่นั่ง)
อาจารย์ ดร. เดชรัต สุขกำเนิด

ห้องประชุมเบญจสิริ 3 ชั้น 5

W3 “Getting to Know AI and Its Practices for Teaching and Learning Assistant” (40 ที่นั่ง)
รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องประชุมสยามบอลรูม ชั้น 8

W4 “Contemplative Education: Learn Unlearn and Relearn” (35 ที่นั่ง)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

14.30 - 14.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น.

ห้องประชุมเบญจสิริ 1 ชั้น 5

W5 “เนรมิตห้องเรียน 4.0 ด้วยเครื่องมือดิจิทัล” (40 ที่นั่ง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชัย กุลตวนิช

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ห้องประชุมเบญจสิริ 2 ชั้น 5

W6 “วิจัยจัดการเรียนการสอน” (35 ที่นั่ง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ห้องประชุมเบญจสิริ 3 ชั้น 5

W7 “สร้างห้องเรียนแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยี iPad และ Personalization of Learning” (40 ที่นั่ง)
คุณปัญชสา เชาวน์ชูเวชช

Apple Professional Learning Provider UFicon Co., Ltd.

ห้องประชุม สยามบอลรูม ชั้น 8

W8 “Micro Mastery: ประสบการณ์การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้าง “ความเก่งทีละเล็กทีละน้อย” (35 ที่นั่ง)
ดร. ก้องกาญจน์ วชิรพนัง

ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 11 กันยายน 2563
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการ
09.00 - 10.00 น.

ห้องประชุมเบญจสิริ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 5

ปาฐกถาพิเศษ “Cognitive Neuroscience for Education”
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

10.00 - 10.15 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.00 น.

ห้องประชุมเบญจสิริ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 5

Knowledge Sharing : Innovation for Teaching and Learning
ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ใหม่ เจริญธรรม

ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฝ่ายสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรี เกษพิชัยณรงค์ (moderator)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารฟู๊ด เอ็กซเชนจ์ ชั้น 7
13.00 - 14.30 น.

ห้องประชุมเบญจสิริ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 5

เสวนา “Application of Cognitive Neuroscience for Disruptive Education”
ดร. ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. กิตติพันธุ์ อรุณพลังสันติ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.30 - 15.15 น.

ห้องประชุมเบญจสิริ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 5

สรุปกิจกรรม มอบของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วม และพิธีปิดงานสัมมนา

นำข้อสรุปจากกิจกรรมมาระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปกิจกรรม มอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน และพิธีส่งมอบเจ้าภาพงานครั้งถัดไปให้กับผู้แทน

กล่าวปิดงานสัมมนา

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

15.15 - 15.30 น.
รับประทานอาหารว่าง