รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2567 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

รับฟังสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA การประเมินภายในส่วนงาน (Preliminary Assessment) ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 26 มิถุนายน 2567

เข้าร่วม งานมหกรรมมหิดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2024 และได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 25 มิถุนายน 2567

เข้าร่วมงาน “แสดงมุทิตาจิตและแสดงความขอบคุณ” ของทีมบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2567

เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการขอความช่วยเหลือกรณีที่มีผู้เจ็บป่วยในอาคาร วันที่ 19 มิถุนายน 2567

วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสื่อนำเสนอผลงานให้ปัง” ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วันที่ 14 กรกฎาคม 2567

วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสื่อนำเสนอผลงานให้ปัง” ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วันที่ 13 กรกฎาคม 2567

วิทยากรบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันในการแนะนำกลุ่มเสี่ยงให้มาสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน” วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

วิทยากรหัวข้อ “Assessing Learning Outcomes” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ ChatGPT & Gemini สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

113,700 views since 16 August 2018