Forum

การพัฒนารูปแบบแผนภา...
 
Share:
Notifications
Clear all

การพัฒนารูปแบบแผนภาพ  


Manatsawee Srinont
(@manatsawee-srinont)
Eminent Member
Joined: 2 ปี ago
Posts: 33
Topic starter  

โดย ดร.มนัสวี ศรีนนท์

 

         ในการจัดการงานหรือความคิด ความรู้ และความเข้าใจของตนเอง เพื่อเสนอต่อผู้อื่นหรือสังคมนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรมและไม่ก่อให้เกิดการส่งต่อประเด็นอย่างผิด ๆ ดังนั้น ปัญหาจึงมีอยู่ว่า ทำอย่างไรจึงจะให้สิ่งที่ตนเองต้องการสื่อออกไปนั้นไม่มีความคลุมเครือและสามารถทำให้หลาย ๆ คนที่มาศึกษาแล้วเกิดความรู้ชัดแจ้งตรงตามที่ผู้นำเสนอข้อมูลได้ตั้งใจไว้แต่แรก เรียกว่าสามารถทำให้ผู้รับข้อมูลเกิดการพัฒนาในตนเอง ทำนองเดียวกันกับทำให้ผู้มาศึกษาค้นคว้ามองทะลุปรุโปร่งจากนามธรรมไปสู่รูปธรรมได้ ในที่นี้ ผู้เขียนประสงค์จะพัฒนากรอบแนวคิดเรื่องรูปแบบแผนภาพ เพื่อต้องการให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ต้องการนำไปใช้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารจุลสาร หรือวารสาร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อผู้ดำเนินงานและผู้มาติดต่อประสานงานเกิดความสะดวกสบายนั่นเอง ความหมายเกี่ยวกับรูปแบบ
        ในเรื่องความหมายของรูปแบบนี้ ตามทัศนะของนักวิชาการโดยส่วนใหญ่ที่ศึกษามา ก็จะนำเสนอไว้เป็นภาพกว้าง ๆ ดังนี้.....

 

 

ติดตามอ่าน จุลสารฉบับที่ 59 ปีที่ 15 (ก.ค.-ก.ย. 63) คอลัมน์ ศึกษาปริทัศน์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบแผนภาพ ได้ที่ https://il.mahidol.ac.th/th/newsletter59-page-2/

 


Quote

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

 
Preview 0 Revisions Saved
Views : 11 since 16 August 2018