Forum

การวิจัยเกี่ยวกับกา...
 
Share:
Notifications
Clear all

การวิจัยเกี่ยวกับการคิดอภิปัญญาในบริบทการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย  


Manatsawee Srinont
(@manatsawee-srinont)
Eminent Member
Joined: 2 ปี ago
Posts: 33
Topic starter  

โดย สุนทรียา สาเนียม และ รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์

           ฟลาแวล (Flavell, 1976,1979) กล่าวว่า การคิดอภิปัญญา (Metacognition) คือ ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเองและสิ่งที่ตนเองรู้ ว่ารู้อะไร และรู้ได้อย่างไร จะทำอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมาย ต่างจากปัญญา (Cognition) ที่หมายถึง ปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้อะไรก็ตามด้วยความเข้าใจ ซึ่งมีกระบวนการทำงานของสมอง (attention) ความจำ (memory) ทำให้บุคคลเกิดความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ

          หากการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ใช้กลวิธีของการคิดอภิปัญญาจะช่วยให้ผู้สอน....................

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 57 https://il.mahidol.ac.th/th/newsletter57-page-3/


Quote

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

 
Preview 0 Revisions Saved
Views : 11 since 16 August 2018