กิจกรรม “ปรับฐานใจไปกับจิตตปัญญาศึกษา” ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตตธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และหัวหน้าโครงการวิจัย “การวิจัยและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร” พร้อมคณะนักวิจัยประกอบด้วย ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ ผศ.ดร. น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย และ คุณคงวุฒิ นิรันตสุข ได้จัดกิจกรรม “ปรับฐานใจไปกับจิตตปัญญาศึกษา” ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารกรอบการทำงาน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์แนวราบ เพื่อหนุนเสริมการทำงานร่วมกัน ระหว่าง คณะนักวิจัย ผู้บริหารและครูของโรงเรียนนำร่อง และศึกษานิเทศก์ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 75 คน จาก 16 โรงเรียนนำร่อง

Views : 20 views