แบบประเมินงานประชุมวิชาการระดับชาติ
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14

เครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานและทุ่มเทแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่ดีเยี่ยม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยในครั้งต่อไป ดังนั้น ผู้จัดงานขอความอนุเคราะห์ท่านในการทำแบบประเมินโดยแบ่งเป็นหัวข้อด้านล่าง ดังนี้