ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 14:The 14th Thai Humanities Research Forum

การจัดเวทีวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และไตร่ตรองเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าวโดยอาศัยมุมมองจากสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมหลักประกอบด้วยการปาฐกถา การเสวนากลุ่ม และการนำเสนอผลงาน เป็นต้น โครงการดังกล่าวน่าจะสร้างความตระหนักถึงความซับซ้อนและกว้างขวางของผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงจุดประกายความร่วมมือแบบสหสาขาวิชาระหว่างมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและแพทย์ศาสตร์ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาการเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในบริบทของการปฏิสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมถึงบริบทของสังคมที่ได้รับอิทธิพลและผลกระทบจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเด็นที่สัมพันธ์กับการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมถึงประเด็นที่สัมพันธ์กับอิทธิพลและผลกระทบทางสังคมจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์
3. เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการพบปะและสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยกันเอง รวมถึงการสื่อสารและสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์
Download หลักการและเหตุผล

สถานที่จัดงาน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Social Sciences and Humanities,Mahidol University