กำหนดการ

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14

หัวข้อ iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต

ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

If your web browser doesn't have a PDF plugin. Instead you can click here to download the PDF file.