ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ

If your web browser doesn't have a PDF plugin. Instead you can click here to download the PDF file.


หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

ประกาศรับบทความวิชาการ/บทความวิจัย (รอบแรก)
เพื่อพิจารณาสำหรับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 "iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต"
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
1. เปิดรับบทความวิชาการ/บทความวิจัยฉบับเต็ม ตามหัวข้อย่อยที่กำหนด ลักษณะของบทความ ได้แก่
 • มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความยาว 15 หน้ากระดาษ A4 (รวมบรรณานุกรม) ใช้ Font Thai Saraban PSK ขนาด 16
 • ใช้วิธีการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบ APA
 • 2. กำหนดรับบทความ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
  3. ส่งไฟล์ Microsoft Word (doc, docx) ของบทความฉบับสมบูรณ์ โดย upload ไฟล์ในหน้า ระบบลงทะเบียน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์: ihumanities14@gmail.com

  ***สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอบทความ จะได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง ที่พัก และอาหารจากทาง สกสว.***

  การนำเสนอผลงาน

  แต่ละบทความจะได้รับเวลาในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) เป็นเวลาทั้งหมด 20 นาที ซึ่งประกอบไปด้วยเวลาในการนำเสนอ 15 นาที และตามด้วยเวลาในการตอบคำถาม 5 นาที

  ผู้นำเสนออาจใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่จัดเตรียมไว้ให้ในการนำเสนอ หรือใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัวในการนำเสนอก็ได้ หากเป็นกรณีแรกนั้น ผู้นำเสนอควรมาติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนช่วงเวลานำเสนอประมาณ 10 นาที เพื่ออัพโหลดสไลด์ที่ใช้ในการนำเสนอลงในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่จัดเตรียมไว้ให้ในห้องการนำเสนอ โดยไฟล์ที่ใช้ในการนำเสนอควรเป็น Microsoft PowerPoint (PPT) หรือ Portable Document Format (PDF) หากเป็นไฟล์ Microsoft PowerPoint ที่ใช้ในการนำเสนอ ขอให้ผู้นำเสนอเตรียมไฟล์ที่ทำการบันทึกพร้อมฟอนต์ทั้งหมดที่ใช้ในสไลด์

  อุปกรณ์พื้นฐานจะมีการจัดเตรียมไว้ให้ในแต่ละห้องการนำเสนอ ได้แก่:จอโปรเจ็คเตอร์ เครื่องโปรเจ็คเตอร์แบบแอลซีดี พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อแบบ VGA และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาตรฐาน