รายชื่อผู้ลงทะเบียน รอบที่ 1 (รอบส่งบทความ) รายชื่อผู้ลงทะเบียน รอบที่ 2
The 14th Thai Humanities Research Forum - Registration


  • พิธีเปิด
  • ปาฐกถานำ หัวข้อ Humanities, Science and Technology : An Inevitable Crossroad
  • เสวนากลุ่ม หัวข้อ “มนุษย์ การแพทย์และสุขภาพ: ประเด็นท้าทาย”  • ปาฐกถานำ หัวข้อ “การศึกษายุคดิจิทัล”
  • เสวนาหัวข้อ “เทคโนโลยี ศิลปะและวัฒนธรรม ก้าวหน้าหรือถอยหลัง”


  • เทคโนโลยีกับการส่งเสริมโอกาสและศัลยภาพคนพิการ
  • โรค-ศิลป์: ชีวิต เทคโนโลยี วัฒนธรรม และสุขภาพ
  • ปิดการประชุม