สารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer Solution)

      สารละลายบัฟเฟอร์ (buffer solution) หมายถึงสารละลายของกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อน หรือคู่เบสของกรดอ่อน หรือหมายถึงสารละลายของเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อน หรือคู่กรดของเบสอ่อนนั้น สมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์ คือ รักษาสภาพ pH ของสารละลายเอาไว้โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเติมกรดแก่หรือเบสแก่จำนวนเล็กน้อยลงไปการเตรียม ทำได้โดยการเติมกรดอ่อนลง
      ในสารละลายเกลือของกรดอ่อน หรือการเติมเบสอ่อนลงในสารละลายเกลือของเบสอ่อน

ตัวอย่างสารละลายบัฟเฟอร์ เช่น


1.บัฟเฟอร์ของกรดอ่อนกับคู่เบสของกรดอ่อน (เกลือกรด)
เช่น CH3COOH/CH3COONa มี pH <7

2.บัฟเฟอร์ของเบสอ่อนกับคู่กรดของเบสอ่อน (เกลือเบส)
เช่น NH3OH/NH4Cl มี pH >7

      การคำนวณเกี่ยวกับบัฟเฟอร์ มีสูตรที่เกี่ยวข้อง 2 สูตร คือ
1. pH = Pka + log [salt]/[Acid]
2. pOH=Pkb +log[salt]/[Base]

 

 
ก่อนหน้า ต่อไป กลับเมนูบทเรียน