คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษาฝ่ายเนื้อหา
ที่ปรึกษาฝ่ายออกแบบ/
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
นางอำพาภรณ์ มั่นหมาย
ดร.จรรยา ดาสา
          ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์
ดร.พิณทิพ รื่่นวงษา
รศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
  
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล