อิเล็กตรอนในออร์บิทัลเดียวกันจะมีเลขควอนตัมทั้ง 4 เหมือนกันหรือต่างกัน

หลักการกีดกันของเพาลี (Pauli Exclusion Principle)

 

เพาลี(Pauli)

“ อิเล็กตรอน 2 ตัวในอะตอมเดียวกัน จะมีเลขควอนตัมเหมือนกันทั้งสี่ค่าไม่ได้”

               เช่น ถ้ามี 2 อิเล็กตรอนใน 1s orbital ต้องจัดเป็น 1s2 หรือ ซึ่งมีเลขควอนตัมดังนี้

e-
n
l
ml
ms
ตัวที่ 1(สปินขึ้น)
1
0
0
+1/2
ตัวที่ 2(สปินลง)
1
0
0
-1/2

               จะเห็นว่าเลขควอนตัมของอิเล็กตรอนทั้ง 2 เหมือนกันเพียง 3 ค่าเท่านั้น ต่างกันที่เลขควอนตัมสปิน(ms ) นี่คือเหตุผลที่ต้องกำหนด ms ขึ้นมาเพื่อให้อิเล็กตรอน 2 ตัวในออร์บิทัลมีความแตกต่างกัน