6. สมบัติคอลลิเกตีฟ (colligative properties)

6.1 การลดต่ำลงของความดันไอ

        จากข้อความที่กล่าวข้างต้น สมบัติของตัวทำละลายบริสุทธิ์ ณ ที่สภาวะหนึ่งๆ จะมีความดันไอที่แน่นอน แต่เมื่อมีตัวถูกละลายที่ไม่ระเหยผสมอยู่ในสารละลาย จะทำให้ความดันไอของสารละลายลดต่ำลงกว่าความดันไอของตัวทำละลายบริสุทธิ์ เนื่องจากจำนวนโมเลกุลของตัวทำละลายที่บริเวณผิวหน้า ของสารละลายลดน้อยกว่าเดิมจากที่เคยเป็นตัวทำละลายบริสุทธิ์ เพราะมีโมเลกุลของตัวถูกละลายปนอยู่ เมื่อจำนวนโมเลกุลของตัวทำละลายที่บริเวณผิวหน้าลดลง การที่โมเลกุลหนึ่งๆ ของตัวทำละลายจะสามารถเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากของเหลวกลายเป็นไอได้ จะต้องเอาชนะแรงดึงดูดระหว่างตัวทำละลายอื่นๆ และแรงดึงดูดระหว่างตัวถูกละลายที่ล้อมรอบอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือ โมเลกุลของตัวทำละลายระเหยได้น้อยลง ส่งผลให้ความดันไอของสารละลาย มีค่าน้อยกว่าความดันไอของตัวทำละลาย (solvent) บริสุทธิ์

ถ้ามีตัวถูกละลายเพียงชนิดเดียวละลายอยู่ในตัวทำละลาย
เมื่อ  P1 คือ ความดันไอของตัวทำละละลายเหนือสารละลาย
       P01 คือ ความดันไอของตัวทำละลายบริสุทธิ์
        X1  คือ เศษส่วนโมลของตัวทำละลาย
        X2   คือ เศษส่วนโมลของตัวถูกละลาย
               
จะได้ P1  =  X1 P01

           แต่   X1 + X2  = 1

         P1  =  (1- X2 )P01

                             = P01 - X2 P01

        P01 - P1  = X2 P01

เพราะฉะนั้น        

 

ความดันไอที่ลดต่ำลง = X2 P01

ความดันไอที่ลดต่ำลง = P01 - P1

ตัวอย่าง เมื่อเติมน้ำตาลกลูโคส (C12H12O11) จำนวน 68 กรัม ในน้ำ 1 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 280C ถ้าความดันไอของน้ำที่ 280C มีค่าเท่ากับ 28.35 torr จงคำนวณหา
              1. ความดันไอที่ต่ำลง
              2. ความดันไอของสารละลาย

              ( กำหนดให้ C = 12.0, H = 1.0, O = 16.0 )

วิธีทำ

         1. ความดันไอที่ต่ำลง
         น้ำหนักโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคส = (12.0 x 12 + 1.0 x 12 + 16.0 x 11) = 180 g/ mol
          น้ำหนักโมเลกุลของน้ำ = 18 g/mol

         จำนวนโมลของน้ำตาล = 68/180 = 0.38
          จำนวนโมลของน้ำ = 1000/18 = 55.56

ความดันไอที่ลดต่ำลง = X2 P01

                                = 0.38 / (0.38+55.56) x  28.35 torr

                                = 0.19 torr
ดังนั้น ความดันไอที่ต่ำลง เท่ากับ 0.19 torr

         2. ความดันไอเหนือสารละลาย 

         ความดันไอที่ลดต่ำลง = P01 - P 1  

                         0.19 torr = 28.35 torr - P1

                      P1 = 28.35 torr - 0.19 torr

ดังนั้น ความดันไอเหนือสารละลาย เท่ากับ 28.16 torr