6. สมบัติคอลลิเกตีฟ (colligative properties)

        ที่สภาวะหนึ่ง ๆ ตัวทำละลายบริสุทธิ์ (pure solvent) จะมีความดันไอ จุดเดือด และจุดเยือกแข็งที่แน่นอน แต่เมื่อมีตัวถูกละลาย ที่ไม่สามารถระเหย ผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous solution) ในสารละลาย สิ่งที่เกิดขึ้น คือ จะทำให้สารละลายมีสมบัติบางประการเปลี่ยนแปลงไป เช่น จุดเดือด (boiling point) จุดเยือกแข็ง (freezing point) ความดันไอ (vapor pressure) และความดันออสโมติก (osmotic pressure) นอกจากนั้น ยังพบว่า สำหรับสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำๆ การลดต่ำลงของความดันไอ การลดต่ำลงของจุดเยือกแข็ง และการเพิ่มสูงขึ้นของจุดเดือดของสารละลาย รวมทั้งความดันออสโมติกของสารละลาย จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย หรือกล่าวง่ายๆ คือ จะขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนอนุภาคของตัวถูกละลายที่มีอยู่ในสารละลายเท่านั้น จะไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวถูกละลายแต่อย่างใด ทั้งนี้หมายถึงสารละลายที่มีตัวทำละลายชนิดเดียวกัน เราเรียกสมบัติทั้งหมดรวมกันว่า สมบัติคอลลิเกตีฟ (colligative properties)

สมบัติคอลลิเกตีฟ 6.1 การลดต่ำลงของความดันไอ
  6.2 การเพิ่มสูงขึ้นของจุดเดือด และการลดต่ำลงของจุดเยือกแข็ง
  6.3 ความดันออสโมติก