2.1 ร้อยละความเข้มข้น

               2.1.1 ร้อยละโดยมวล (percent mass by mass)

            เป็นอัตราส่วนร้อยละของมวลของตัวถูกละลายต่อมวลของสารละลาย มีสูตรดังนี้

 
 

            เช่น    x % โดยมวล คือสารละลาย 100 กรัม มีตัวถูกละลาย x กรัม             2.1.2 ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร (percent mass by volume)

           เป็นอัตราส่วนร้อยละของมวลของตัวถูกละลายต่อปริมาตรของสารละลาย มีสูตรดังนี้

          

            เช่น    x % โดยมวล/ปริมาตร คือสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีตัวถูกละลาย x กรัม             2.1.3 ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร (percent volume by volume)

           เป็นอัตราส่วนร้อยละของปริมาตรของตัวถูกละลายต่อปริมาตรของสารละลาย มีสูตรดังนี้

         

          เช่น    x % โดยปริมาตร คือสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีตัวถูกละลาย x ลูกบาศก์เซนติเมตร

 

ตัวอย่าง เมื่อนำโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) 0.892 g ละลายในน้ำ 54.6 g จงคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ในหน่วยร้อยละโดยมวล

วิธีทำ

 
 

        เพราะฉะนั้น เมื่อละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ 0.892 g ในน้ำ 54.6 g สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ จะมีความเข้มข้น 1.61 % โดยมวล