2. ความเข้มข้นของสารละลาย (concentration of solutions)

         การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ของสารละลาย ซึ่งเกี่ยวข้องความเข้มข้น (concentration) นักเคมีได้จำแนกความเข้มข้นแตกต่างกันไปตามหน่วยความเข้มข้น โดยทั่วไป มีดังนี้

ความเข้มข้น 2.1 ร้อยละความเข้มข้น
  2.2 เศษส่วนโมล
  2.3 โมลาริตี
  2.4 โมแลลิตี