คณะผู้จัดทำ

ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์, ดร. พิณทิพ รื่นวงษา (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ม.มหิดล) และ ดร. ดำรัส วงศ์สว่าง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล) เป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้นี้ให้เสร็จสมบูรณ์

หากผู้เรียนมีความคิดเห็น คำถาม หรือข้อเสนอแนะ กรุณาอีเมล์ถึงคณะผู้จัดทำ ทางคณะผู้จัดทำยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับข้อคิดเห็นของท่าน

นางสาวน้ำทิพย์ รัตนาวงษ์ไชยยา Email : g4637458@student.mahidol.ac.th
นางสาวสุมาลี โสน้ำเที่ยง Email : g4637886@student.mahidol.ac.th
นายธรรมนูญ ดิษเจริญ Email : g4637887@student.mahidol.ac.th

 
 
     Links อื่น ๆ
  

 
       
 
 
 
   

Copyright © 2004 Institute for Innovation and Development of Learning Process.  All rights reserved.