บทเรียนสื่อผสม เรื่อง DNA เจ้าชีวิต ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนเสริม สำหรับทั้งอาจารย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาชั้นอุดมศึกษาตอนต้น ในการเรียนการสอนเรื่อง DNA ซึ่งมีอยู่ในหนังสือเรียนชีววิทยา โดยนำปรากฏการณ์ชีววิทยาที่ยากต่อการเข้าใจมาอธิบายเพิ่มเติม และนำความรู้ทางด้านเคมีและฟิสิกส์ ซึ่งได้เรียนมากันแล้ว และมีอยู่แล้วในตำราเรียนมาช่วยอธิบาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการทางวิชาการ

          อนึ่ง บทเรียนนี้เป็นบทเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู้ จากตำราเรียนที่มีอยู่แล้ว ฉะนั้น จึงจะไม่ได้ใส่รายละเอียดของเนื้อหาวิชาไว้ แต่จะใส่ไว้รูปของหลักการและวิธีการคิดและคำถาม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในการนำสามัญสำนึกและความรู้ทางฟิสิกส์และเคมีมาใช้ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วและมีอยู่ในตำราเรียนเช่นกัน ฉะนั้น จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเอาคำอธิบายต่างๆ ทางเคมีและฟิสิกส์และชีววิทยามาใส่เพิ่มไว้ในบทเรียนนี้อีก ยกเว้นในส่วนที่ผู้เขียนเห็นว่าจำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้าใจ นอกจากนี้ในสื่อเรื่องนี้ได้มีการใส่ภาพเคลื่อนไหวในรูปของภาพยนตร์สั้นๆ เพื่อความกระจ่างเพิ่มขึ้นใน link ของทุกบท

          บทเรียนนี้ได้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถทดสอบความรู้ของตนเองได้ โปรดดู คำแนะนำวิธีการเรียน ในบทนำ

          ซีดีแผ่นนี้เป็น CD ชนิด interactive ถ้าท่านเล่นกับคอมพิวเตอร์ที่ต่อ Internet ได้ ท่านก็สามารถจะใช้ webboard ของ website ของสื่อเรื่องนี้ สำหรับการติดต่อระหว่างผู้เรียน ผู้สอน หรือผู้เรียนด้วยกันเองได้ ถ้าท่านมีปัญหาในการใช้ โปรด e-mail มาที่ webmaster  directil@mahidol.ac.th

          ขอแนะนำให้ผู้เรียนทุกคนสมัครเป็นสมาชิกของวิชานี้ โดยคลิกที่ช่อง membership เพื่อกรอกชื่อ และ username และ password เพื่อที่จะสามารถเข้าไปใช้ webboard ติดต่อกับทีมผู้จัดทำวิชานี้ รวมทั้งติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถกกันเรื่องเนื้อหาวิชา ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนและอาจารย์

          ขอให้ผู้ศึกษาบทเรียนทุกท่านกรุณาประเมินความเหมาะสมของสื่อสอนเสริมเรื่องนี้ โดยกรุณาทำ แบบประเมินสื่อ ที่ได้ใส่ไว้ช่อง assignment ต่อจากกิจกรรมทดสอบความเข้าใจ โดยขอให้ท่านช่วยตอบลงในแบบฟอร์มที่ให้ไว้ และ click ที่ปุ่มส่ง เมื่อตอบเสร็จ  ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน