บทที่ 1

รอบรู้เรื่องไอโอดีน

   
คำถามก่อนเรียน

1. ไอโอดีนคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

2. ร่างกายของเราต้องการไอโอดีนเท่าไหร่

3. ทำอย่างไร ร่างกายของเราจึงจะได้รับไอโอดีนเพียงพอ

4. ไอโอดีนมีผลต่อการพัฒนาสมองอย่างไร