คำถามท้ายบทที่ 1

1. บริเวณใดต่อไปนี้ น่าจะพบไอโอดีนมากที่สุด
ก.ภูกระดึง ข.เขื่อนภูมิพล ค.บึงบอระเพ็ด ง.เกาะเสม็ด
 
2. ไทรอยด์ฮอร์โมนเกิดจากไอโอดีนรวมกับกรดอะมิโนตัวใด
ก.ไทโรซีน ข.ฟีนีลอะลานิน ค.ไกลซีน ง.ซิสเตอีน
 
3. ถ้าร่างกายได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ ปริมาณฮอร์โมนจะเป็นอย่างไร
ก.Tyroxine สูง/TSH ต่ำ ข.Tyroxine สูง/TSH สูง 
ค.Tyroxine ต่ำ/TSH สูง ง.Tyroxine ต่ำ/TSH ต่ำ
 
4. อาหารต่อไปนี้ (ปริมาณเท่ากัน เช่น 10 กรัม) ชนิดใดมีปริมาณไอโอดีนมากที่สุด
ก.ผักดองด้วยเกลือทะเล ข.ส้มตำปลาร้า ค.ปลาทูทอด ง.ยำปลาดุกฟู
 
5. เด็กที่ขาดไอโอดีนจะมี IQ เป็นอย่างไร
ก.เท่ากับเด็กปกติ ข.น้อยกว่าเด็กปกติ ค.มากกว่าเด็กปกติ ง.ไม่มีข้อถูก
       
6. ใครต้องการไอโอดีนมากที่สุด
ก.เด็กแรกเกิด ข.หญิงให้นมบุุตร ค.เด็กวัยเรียน ง.หญิงมีครรภ์