บทที่1 รอบรู้เรื่องไอโอดีน
บทที่2 โรคขาดไอโอดีน
บทที่3 เกลือไอโอดีน
บทที่4 การตรวจโรค
บทที่5 การควบคุมโรค