สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “จำนวนเต็ม” เป็นสื่อที่สถาบันนวัตกรรมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล   จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา-
ตอนปลายและมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนเต็ม
สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเต็มได้ ส่วนของเนื้อหาจะมีเรื่อง จำนวนเต็ม จำนวน
เต็มบนเส้นจำนวน  การหาค่าสัมบูรณ์  และการบวกลบคูณหารจำนวนเต็ม  แต่ละบท
จะมีภาพการ์ตูนแนะนำและอธิบายเนื้อหารวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเต็มที่พบเจอใน
ชีวิตประจำวัน     ซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็นประโยชน์การนำไปใช้ในชีวิต
ประจำวันได้เป็นอย่างดี

            วัตถุประสงค์ของการใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหวแทนคำอธิบายในสื่ออิเล็ก-
ทรอนิกส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการใช้ทักษะ
การสังเกตและแปลความหมายจากภาพ แล้วจึงสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเอง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนโดยใช้สื่อนี้ ครู และนักเรียนควรจะมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันควบคู่ไปด้วย     เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ต้อง
ตรงกัน เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่ง
ในการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  มหาวิทยาลัย
มหิดล

            ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู
นักเรียน และผู้สนใจอื่น ๆ ไม่มากก็น้อย