ชื่อ-นามสกุล          รศ.ดร.พิณทิพ รื่นวงษา

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 

- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ถนนพระราม 6 กทม. 10400

- รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สถานที่ติดต่อ

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2201-5728-9, 0-2201-5886

โทรสาร 0-2354-7345

E-mail address : scprw@mahidol.ac.th

 


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีเคมี(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
Postdoctoral fellow มหาวิทยาลัย Yale, สหรัฐอเมริกา
Certificate : Improving Training Quality Through Distance Mentoring
(ATT/Univ. Illinois)

 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) (2544-)
ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย, สวทช. (2543-)
ที่ปรึกษาโครงการควบคุมคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2544-)
กรรมการบริหารสมาคมเคมี (2540-), กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ (2540-2544)
ประธานจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ / ประธานสาขาชีวเคมี (2539-2540)
รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (2539-2541)
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือรวม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (2537-2538)
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (2531-2534)ผลงานที่สำคัญ

พัฒนา web-based course ให้แก่สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
ทั้งวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
และการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักวิชาชีพและบุคคลทั่วไป

งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอน
งานวิจัยทางด้านการพัฒนาชุดตรวจสอบต่าง ๆ
งานวิจัยทางด้านเอนไซม์เทคโนโลยี

 

จำนวนงานวิจัย

ระดับนานาชาติ 37 เรื่อง ระดับทั่วไป 10 เรื่อง สิทธิบัตร 1 เรื่อง

 

รางวัล

รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล (2541)
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2542)