เศษส่วน เป็นจำนวนหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตประจำวัน
เช่น น้ำครึ่งแก้ว เค้กหนึ่งในสี่ของก้อน เป็นต้น ดังนั้นสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวน
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมการเรียนการสอนเรื่อง
“เศษส่วน” สำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ผู้ที่สนใจทุกท่าน เพื่อเป็นบทเรียนเสริมจากที่มีอยู่ในตำราเรียนทั่ว ๆ ไป

             วิธีการนำเสนอเนื้อหาจะเน้นใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหวแทนคำอธิบาย  ทั้งนี้มี
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพแล้วนำมาประมวลเป็นความรู้ความเข้าใจ  หรือ
องค์ความรู้ด้วยตนเองได้เลยโดยไม่ต้องอ่านคำอธิบาย ทั้งในเรื่องความหมายของเศษส่วน
ประเภทของเศษส่วน  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน ในสื่อนี้ยังมีส่วนที่
ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้  เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลจากการเรียนรู้โดยใช้สื่อนี้ จะทำ
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนอย่างถูกต้องซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญ
ในการเรียนหรือศึกษาในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป ผู้จัดทำหวังว่าสื่อการเรียนเรื่องเศษส่วนชิ้นนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนหรือผู้ที่มีความสนใจทั้งหลายไม่มากก็น้อย