การที่คนเรามีหูสองข้าง จะช่วยให้สามารถบอกแหล่งที่มาของเสียงได้ว่ามาจากทิศทางใด
เช่น ถ้าเสียงมาจากทางขวามือ หูข้างขวาจะได้ยินเสียงก่อนหูข้างซ้ายเล็กน้อย โดยหูของคน
ปกติจะสามารถรับเสียงที่มีความดังของเสียงต่ำสุด 0 เดซิเบล (decibel:dB) และสูงสุด 120
เดซิเบล (ความถี่ของคลื่นเสียง ตั้งแต่ 20-20,000 เฮิรตซ์) ระดับเสียงที่มีความปลอดภัยใน
การได้ยินสำหรับมนุษย์ คือ ความดังประมาณ 75 เดซิเบล (decibel:dB) หรือน้อยกว่า
  
     เนื่องจากเสียงเป็นสัมผัสที่มีความสำคัญต่อคนและมีความหมายอย่างมากต่อการเรียนรู้
ต่ออารมณ์ และจิตใจ แต่เสียงก็อาจทำอันตรายต่อคนได้เช่นกัน ถ้าเสียงที่ได้ยินนั้นมีความ
ดังมากเกินไปและได้รับฟังเป็นเวลานาน จะมีผลกระทบต่อการได้ยินจนเกิดการสูญเสีย
การได้ยินที่ถาวรได้


ความดังของเสียงระดับใดที่จะเป็นอันตรายต่อการได้ยิน
ของคุณ

 

“ ลองมาศึกษาจากเทอร์โมมิเตอร์เสียงกันเถอะ”

เทอร์โมมิเตอร์เสียงคืออะไร ? สงสัยจัง


 
       เป็นการเปรียบเทียบความดังของเสียงกับระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้นซึ่งวัดโดยใช้
เทอร์โมมิเตอร์ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้มากขึ้น
ในทำนองเดียวกัน ถ้าความดังของเสียงที่วัดได้เป็นหน่วยเดซิเบล (decibel:dB) มากขึ้น
ก็จะมีผลกระทบต่อการได้ยินของบุคคลนั้นเช่นกัน โดยอันตรายต่อการสูญเสียการได้ยินนั้น
มักจะเกิดขึ้นช้าๆ และไม่ค่อยมีความเจ็บปวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการคือ ระดับความดัง
ของเสียงและระยะเวลาที่ได้ยินเสียงนั้นติดต่อกัน โดยทุกๆ 5 เดซิเบลที่เพิ่มขึ้นมักจะทำให้
ความปลอดภัยต่อการได้ยินลดลงครึ่งหนึ่ง ระดับความดังเท่าใดที่จะเป็นอันตรายต่อการได้ยิน
ในเวลาเท่าใดสามารถศึกษาได้จาก “เทอร์โมมิเตอร์เสียง” 

 

การตรวจการได้ยินทำอย่างไร จำเป็นต้องตรวจทุกคนหรือไม่