เมื่อกระแสประสาทถูกส่งผ่านแอกซอนของเซลล์รับกลิ่นผ่านเพดานโพรงจมูกเข้าไป
ในออลแฟกทอรี่บัลบ์ (olfactory bulb) แล้วไปตามออลแฟกทอรี่แทรค (olfactory tract)
จากนั้นจะแยกกันอยู่ในสมอง 2 ส่วน คือ

      1. ออลแฟกทอรี่ด้านข้างส่วนต้น (primary lateral olfactory area) ในสมองส่วนพู
ด้านขมับ (temporal lobe) ทำหน้าที่ในการรับรู้กลิ่น

     2. ออลแฟกทอรี่ที่อยู่ตรงกลางและด้านใน (intermediate and medial olfactory
area) ในสมองส่วนหน้า (frontal cortex) ทำหน้าที่ประสานงานและเกี่ยวข้องกับความ
สัมพันธ์ระหว่างกลิ่นกับการเกิดอารมณ์ต่างๆ ตามลำดับ

 

             

 

         
                                                   ภาพแสดงขั้นตอนการรับกลิ่น