เหตุใดแพทย์จึงฉีดยาเข้าไขสันหลังหรือเจาะน้ำไขสันหลัง
มาตรวจได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อเส้นประสาทไขสันหลัง
ของผู้ป่วย ?


อยากรู้หรือไม่ว่าไขสันหลังบริเวณใดที่เจาะแล้วเป็นอันตราย
น้อยที่สุด?          เนื่องจากไขสันหลังเป็นส่วนต่อจากสมอง อยู่ภายในกระดูกสันหลังตั้งแต่กระดูกสันหลัง
บริเวณคอข้อแรกถึงกระดูกสันหลังบริเวณเอวข้อที่ 2 โดยมีส่วนของไขสันหลังที่โป่งออกอยู่
2 แห่ง คือบริเวณระดับกระดูกคอซึ่งมีเส้นประสาทไปเลี้ยงแขน และบริเวณระดับกระดูกเอว
ซึ่งมีเส้นประสาทไปเลี้ยงขา บริเวณส่วนปลายของไขสันหลังมีลักษณะยื่นลงเป็นรูปกรวย
(conus medullaris) เรียวเล็กจนเหลือแต่เพียงส่วนของเยื่อหุ้มไขสันหลัง ดังนั้นแพทย์จึงนิยม
เจาะน้ำไขสันหลังหรือฉีดยาเข้าบริเวณที่ต่ำกว่ากระดูกบั้นเอวข้อที่ 2 ลงไป เพราะเป็นบริเวณ
ที่ไม่มีไขสันหลังแล้ว จึงมีโอกาสที่จะทำอันตรายต่อไขสันหลังน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ


            ก.

               ข.                                  

 

ภาพที่ 2.10 ภาพบริเวณที่เจาะน้ำไขสันหลัง (ก)
                        ไขสันหลังและเส้นประสาทไขสันหลัง (ข)